Nawigacja

2015

Wyjaśnienie pojawiających się w mediach informacji w sprawie obowiązku umieszczania numeru PESEL na legitymacjach szkolnych

W nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji na temat obowiązku umieszczania  numeru PESEL na legitymacjach szkolnych Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w styczniu 2015 r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23).

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, „legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4”.

Natomiast zgodnie z przepisem § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia, „w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osobowa upoważniona przez dyrektora szkoły”.

Tym samym należy stwierdzić, że legitymacje szkolne wydane na dotychczasowych wzorach nr 66 i 67, bez spełnienia warunku, o którym mowa w ww. § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia (tj. bez odręcznego wpisania numeru PESEL lub – w przypadku braku takiego numeru – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz bez opatrzenia takiego wpisu małą pieczęcią urzędową szkoły), w świetle przepisów tego rozporządzenia pozostają nieważne.

Urząd Transportu Kolejowego otrzymywał liczne sygnały o niestosowaniu się szkół do nowych wymogów, w związku z czym uczniowie podczas kontroli w pociągu okazywali legitymację bez dopisanego numeru PESEL. W rezultacie były na nich nakładane kary za przejazd bez ważnego dokumentu.

W związku z powyższym oraz ze względu na zbliżające się wakacje, 11 maja 2015 roku Urząd skierował do Kuratorów Oświaty pismo przypominające o nowych wzorach legitymacji z prośbą, aby zostało ono przesłane do wszystkich placówek edukacyjnych objętych nadzorem pedagogicznym. Intencją UTK było więc przypomnienie placówkom edukacyjnym o nowym obowiązku.

Jednocześnie należy zastrzec, że UTK zobowiązany jest działać na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa, stąd też nie może stosować interpretacji niezgodnej z tymi przepisami.

do góry