Nawigacja

2015

Wyjaśnienie dotyczące artykułu „Przewoźnik kłóci się z urzędem, cierpią na tym pasażerowie”, opublikowanego w dzienniku „Polska” 11 kwietnia 2015 r.

W odniesieniu do artykułu „Przewoźnik kłóci się z urzędem, cierpią na tym pasażerowie” („Polska – Dziennik Bałtycki” z 11 kwietnia 2015 r.) Urząd Transportu Kolejowego informuje, że:

1. Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) jest jednym z podstawowych dokumentów określających zasady bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dlatego kwestii posiadania zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dokumentacji, która określa czynności przeglądowo-naprawcze, a także warunki techniczne prób i badań pojazdów szynowych po przeglądach i naprawach, nie można uważać za „absurdalne” i „mało istotne formalności”, jak to czyni autor artykułu.

2. Nie można również zgodzić się ze stwierdzeniem, że „Prezes UTK zwlekał z podpisaniem dokumentacji systemu utrzymania”, ponieważ informacja na ten temat zmiany zasad jej zatwierdzania została zamieszczona na stronie internetowej UTK 11 lutego br. http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/5589,Zmiana-zasad-zatwierdzania-dokumentacji-systemu-utrzymania.html?search=3865770

3. Wątpliwości Prezesa UTK w przedstawionej przez spółkę Przewozy Regionalne DSU wzbudzała struktura cyklu przeglądowo-naprawczego, krytycznego z punktu widzenia bezpieczeństwa, który znacząco różnił się od cyklu przedstawionego w DSU już zatwierdzonej przez Prezesa UTK, opracowanej przez tego samego producenta dla jednego typu pojazdu kolejowego. Prezes UTK wielokrotnie wzywał przewoźnika kolejowego do wyjaśnienia przyczyn przyjętych parametrów przeglądowo-naprawczych, jednak nie uzyskiwał odpowiedzi w wymaganym terminie, przy czym należy zaznaczyć, że to przewoźnik kolejowy sam zwrócił się do Prezesa UTK z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie koniecznych wyjaśnień. Uzupełnienie merytoryczne przedmiotowej DSU wpłynęło do UTK 3 kwietnia 2015 r., która została zatwierdzona decyzją z 10 kwietnia 2015 r.

do góry