Nawigacja

2014

Sprostowanie dotyczące artykułu „Pro Kolej: stawki PLK znów wśród najwyższych w Europie”, opublikowanego na portalu www.kurierkolejowy.eu (31 października 2014 r.)

W związku z artykułem „Pro Kolej: stawki PLK znów wśród najwyższych w Europie”, zamieszczonym 31 października 2014 r. na portalu „Kurier kolejowy” i zawierającym wypowiedź Prezesa Fundacji „Pro Kolej” Jakuba Majewskiego, Prezes Urząd Transportu Kolejowego (UTK) informuje, że:

1. Wymieniona wyżej Fundacja „Pro Kolej” (Pro Kolej), jako jedna z czterech dopuszczonych do udziału w postępowaniu stron, brała aktywny udział w prowadzonym przez Prezesa UTK postępowaniu administracyjnym w sprawie zatwierdzenia stawek dostępu do infrastruktury kolejowej PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. (PKP PLK) na rozkład jazdy pociągów 2014/2015.

Pro Kolej korzystała z prawa do przeglądania zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawiając dwukrotnie swoje stanowisko w sprawie. Uwagi Pro Kolei zostały rozważone w trakcie prowadzonego postępowania i znalazły odniesienie w jego rozstrzygnięciu.

2. Szczegółowa analiza przedłożonych przez PKP PLK projektów stawek opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015 wykazała, że proponowane przez PKP PLK stawki są  zgodne z zasadami z zakresu określania stawek zawartymi w ustawie o transporcie kolejowym oraz zostały skalkulowane i przedstawione na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 czerwca 2014 r.  

Stosując się do wyżej wymienionych przepisów prawa, PKP PLK przyjęła do kalkulacji stawek jedynie tę część kosztów, która jest bezpośrednio ponoszona jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, określoną w oparciu o poniesione koszty bezpośrednie w ostatnim zakończonym roku obrotowym, tj. w 2013 r., uwzględniając przy tym stosowne wskaźniki wymienione w rozporządzeniu, tj. wskaźniki inflacji na lata 2014 i 2015 oraz współczynnik zmienności pracy eksploatacyjnej – w przypadku minimalnego dostępu. Do kalkulacji stawek jednostkowych dla minimalnego dostępu PKP PLK przyjęła wielkość pracy eksploatacyjnej zrealizowanej, podobnie jak koszty  w 2013 r.

W wyniku kalkulacji stawek, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, średnia stawka sieciowa na rozkład jazdy pociągów 2014/2015, w odniesieniu do stawki obowiązującej na rozkład jazdy 2013/2014, uległa nieznacznemu podwyższeniu o 0,8 %, w tym dla pociągów pasażerskich o 2,8 %, natomiast dla pociągów towarowych o 0,1 %.

3. PKP PLK przedłożyła do zatwierdzenia stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2013/2014 w ustawowym terminie. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w trakcie prowadzonego postępowania, Prezes UTK odmówił zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej, których zasady ustalania w wyniku nowego rozporządzenia uległy zmianie, natomiast zatwierdził stawki jednostkowe opłat dodatkowych, których zasady ustalania nie zmieniły się.

PKP PLK, wnioskiem z 4 sierpnia 2014 r., przedłożyła do zatwierdzenia projekty stawek jednostkowych opłaty podstawowej. Z uwagi na duże znaczenie systemu opłat dla funkcjonowania rynku kolejowego, w związku z przedłożonymi projektami stawek przez narodowego zarządcę - PKP PLK, Prezes UTK wystosował zaproszenie do zgłaszania przez uczestników rynku kolejowego oraz organizacje społeczne swoich uwag, opinii i wniosków. Po rozpatrzeniu znalazły one odniesienie w rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

W postępowaniu aktywnie brały również udział dopuszczone na prawach strony cztery organizacje społeczne, z czym wiązała się konieczność rozważenia ich legitymacji procesowej do udziału w postępowaniu, wydanie stosownych postanowień, również w zakresie ograniczenia prawa wglądu do akt objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Weryfikacja obszernego materiału dowodowego zgromadzonego na potrzeby prowadzonego postępowania, jak również jego skomplikowany charakter, a przede wszystkim wysoka waga rozstrzygnięcia dla kolejowego ruchu pasażerskiego oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, wymagały zapewnienia transparentności przebiegu postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W wyniku opisanych powyżej działań Prezes UTK 28 października 2014 r. wydał decyzję zatwierdzającą stawki jednostkowe opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015 przedłożone przez PKP PLK.

do góry