Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Personelu i Przepisów

Dyrektor: Piotr Combik

Tel: 22 749 13 60

1.    Departament Personelu i Przepisów realizuje zadania dotyczące kwalifikacji personelu kolejowego, nadzoru nad szkoleniem i badaniami personelu kolejowego, utrzymania kompetencji i aktualności przepisów dotyczących personelu kolejowego.
2.    Zadania Departamentu Personelu i Przepisów obejmują w szczególności:

1)    prowadzenie spraw w obszarze kompetencji personelu prowadzącego pojazdy kolejowe, w tym w szczególności wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie, przywracanie i cofanie licencji maszynisty oraz aktualizację danych zawartych w licencjach, a także wydawanie wtórników licencji maszynisty i prowadzenie rejestru wydanych dokumentów;
2)    podejmowanie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój w obszarze kompetencji i przepisów dotyczących personelu kolejowego;
3)    analizę czynnika ludzkiego w zdarzeniach kolejowych;
4)    kreowanie nadzoru nad pracami komisji egzaminacyjnych dla stanowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
5)    monitorowanie przepisów z zakresu kompetencji personelu kolejowego;
6)    prowadzenie i aktualizację rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów kolejowych i kandydatów na maszynistów kolejowych, z uwzględnieniem prowadzenia wykazu instruktorów i egzaminatorów;
7)    prowadzenie i aktualizację listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności;
8)    realizowanie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawodów regulowanych w ruchu kolejowym i obsłudze metra;
9)    prowadzenie oraz zarządzanie rejestrem maszynistów;
10)    prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w przypadkach określonych w art. 65 ust. 1 i 1a ustawy o transporcie kolejowym;
11)    podejmowanie współpracy z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi podnoszeniem jakości i rozwojem w obszarze kompetencji personelu kolejowego;
12)    opracowywanie raportów, analiz i sprawozdań w obszarach właściwości kompetencji i przepisów w zakresie personelu kolejowego.

3.    Departament Personelu i Przepisów zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry