Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Personelu i Przepisów

DYREKTOR: PIOTR COMBIK

Zastępca: Adam Łagoda

TEL: 22 749 13 60

 1. Departament Personelu i Przepisów realizuje zadania dotyczące kwalifikacji personelu kolejowego, nadzoru nad szkoleniem i badaniami personelu kolejowego, utrzymania kompetencji i aktualności przepisów dotyczących personelu kolejowego.
 2. Zadania Departamentu Personelu i Przepisów obejmują w szczególności:
 1. prowadzenie spraw w obszarze kompetencji personelu prowadzącego pojazdy kolejowe, w tym w szczególności wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie, przywracanie i cofanie licencji maszynisty oraz aktualizację danych zawartych w licencjach, a także wydawanie wtórników licencji maszynisty i prowadzenie rejestru wydanych dokumentów;
 2. podejmowanie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój w obszarze kompetencji i przepisów dotyczących personelu kolejowego;
 3. analizę czynnika ludzkiego w zdarzeniach kolejowych;
 4. kreowanie nadzoru nad pracami komisji egzaminacyjnych dla stanowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 5. monitorowanie przepisów z zakresu kompetencji personelu kolejowego;
 6. prowadzenie i aktualizację rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów kolejowych i kandydatów na maszynistów kolejowych, z uwzględnieniem prowadzenia wykazu instruktorów i egzaminatorów;
 7. prowadzenie i aktualizację listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności;
 8. realizowanie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawodów regulowanych w ruchu kolejowym i obsłudze metra;
 9. prowadzenie oraz zarządzanie rejestrem maszynistów;
 10. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w przypadkach określonych w art. 65 ust. 1 i 1a ustawy o transporcie kolejowym;
 11. podejmowanie współpracy z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi podnoszeniem jakości i rozwojem w obszarze kompetencji personelu kolejowego;
 12. opracowywanie raportów, analiz i sprawozdań w obszarach właściwości kompetencji i przepisów w zakresie personelu kolejowego;
 13. współpracę z Departamentem Planowania i Nadzoru, Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa oraz Departamentem Techniki i Wyrobów w zakresie wydawania decyzji w przedmiocie stosowania tymczasowych środków bezpieczeństwa w zakresie właściwości DPiP;
 14. kierowanie ostrzeżeń do podmiotów rynku kolejowego w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym, w zakresie właściwości DPiP;
 15. nakładanie kar pieniężnych na podmioty, które wbrew obowiązkowi nie udzieliły odpowiedzi na ostrzeżenie, o którym mowa w pkt 14.
 1. Departament Personelu i Przepisów zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.
do góry