Nawigacja

Użytkownik metra

Wraz ze zmianą ustawy o transporcie kolejowym wprowadzoną art. 9 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768), do grona podmiotów zobowiązanych do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa trafili również przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i prowadzący przewozy w metrze.

Zgodnie z art. 17f ustawy o transporcie kolejowym warunkiem zarządzania i wykonywania przewozów w metrze jest posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przez przedsiębiorcę wykonującego te funkcje.

Podmioty te zostały objęte zatem zbliżonymi wymaganiami w stosunku do innych kategorii podmiotów przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży kolejowej wobec których stosowany jest wymóg uzyskania świadectwa bezpieczeństwa.  Muszą więc spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska. W tym celu przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze muszą opracować przepisy wewnętrzne w zakresie określonym w art. 19 ust. 3a pkt 2 ustawie o transporcie kolejowym.

Zakres ten obejmuje przepisy określające:

  • szczegółowe warunki prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania i eksploatacji infrastruktury, a także pojazdów kolejowych,
  • warunki, jakie są obowiązani spełniać pracownicy wykonujący czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych.

Informację na temat dokumentów wymaganych dla uzyskania świadectwa bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy zarządzającego infrastrukturą i wykonującego przewozy w metrze znajdziesz tutaj.

do góry