Nawigacja

Użytkownik Bocznicy Kolejowej

Do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa zobowiązani są użytkownicy bocznic kolejowych. Ustawa o transporcie kolejowym w art. 4 pkt 10 wprowadza definicję bocznicy kolejowej jako wyznaczoną przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służącą do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.

Z kolei pkt 10a powyższego przepisu definiuje pojęcie „użytkownika bocznicy kolejowej” jako „zarządcę infrastruktury, który nie zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa”.

Zgodnie z art. 17d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym warunkiem eksploatacji drogi kolejowej jest posiadanie przez jej zarządcę autoryzacji bezpieczeństwa w zakresie elementów infrastruktury kolejowej, którymi zarządza.

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1)   dróg kolejowych:

a)  kolei wąskotorowych,

b)  funkcjonalnie oddzielonych od reszty systemu kolei:

–  przeznaczonych do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych, lub

–  wpisanych do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów,

c)  eksploatowanych wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,

d)  stanowiących infrastrukturę prywatną,

e)  posiadających status bocznicy kolejowej;

Z przywołanych przepisów wynika wprost, iż użytkownik bocznicy kolejowej jest zarządcą takiej infrastruktury, która posiada status bocznicy kolejowej.

Zatem na podstawie art. 17d ust. 3 warunkiem eksploatacji takiej drogi kolejowej, która stanowi bocznicę kolejową, jest posiadanie przez zarządcę tej infrastruktury świadectwa bezpieczeństwa.

Warto wskazać, iż zarządca posiadający autoryzację bezpieczeństwa, obejmującą infrastrukturę, w której skład wchodzi bocznica kolejowa, zwolniony jest z obowiązku uzyskania świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej.

Informacje na temat dokumentów wymaganych do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa znajdziesz tutaj.

 

do góry