Nawigacja

Przewoźnik Kolejowy

Do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa zgodnie z art. 17e ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym zobowiązani są przedsiębiorcy, wykonujący przewozy kolejowe po drogach kolejowych:

 • kolei wąskotorowych,
 • które są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu kolei i są:
  • przeznaczone do prowadzenia przewozów wojewódzkich i lokalnych
  • wpisane do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów,
 • eksploatowanych wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
 • stanowiących infrastrukturę prywatną
 • posiadających status bocznicy kolejowej
 • po torach stacyjnych wyznaczonych przez zarządcę infrastruktury do obsługi przewozów realizowanych przez połączenie z infrastrukturą kolejową, która stanowi infrastrukturę prywatną, posiada status bocznicy kolejowej, jest eksploatowana wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych
  i okolicznościowych.

Warto wskazać, iż z powyższego obowiązku posiadania świadectwa bezpieczeństwa zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy uzyskali certyfikat bezpieczeństwa.

Ponadto przewoźnik kolejowy będący użytkownikiem bocznicy kolejowej może objąć zarządzane przez siebie bocznice kolejowe certyfikatem bezpieczeństwa na warunkach określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym.

Należy również podkreślić, iż przedsiębiorca, który łączy funkcję zarządcy infrastruktury i posiada w tym przedmiocie świadectwo bezpieczeństwa z funkcją korzystania z powyżej określonej infrastruktury kolejowej po spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o transporcie kolejowym, może uzyskać jedno świadectwo bezpieczeństwa, zamiast dwóch odrębnych świadectw dla zarządcy infrastruktury i przedsiębiorcy wykonującego przewozy kolejowe po wyżej wymienionych drogach kolejowych.

Informację na temat dokumentów wymaganych dla uzyskania świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego zmajdziesz tutaj.

do góry