Nawigacja

Zespół Rzecznika

Rzecznik oraz jego zespół mają bogate doświadczenie w rozstrzyganiu sporów pasażerskich oraz dużą wiedzę na temat praw pasażerów i funkcjonowania rynku kolejowego. Zależy im na budowaniu pozytywnego wizerunku polskiej kolei i poprawy jej konkurencyjności. Wierzą, że te cele można osiągnąć dzięki zapewnieniu wysokiego poziomu świadczonych usług przez przedsiębiorców i gwarancji rzeczywistej ochrony praw pasażerów.

Rzecznik spełnia ustawowe warunki do pełnienia swojej funkcji, co oznacza, że korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono wobec niego zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa, posiada tytuł zawodowy magistra, zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej, cieszy się nieposzlakowaną opinią i nie jest członkiem partii politycznych.

Możesz być ponadto pewien, że Rzecznik nie jest członkiem zarządów,  rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych podmiotów, z którymi możesz prowadzić spór ani nie jest zatrudniony i nie wykonuje innych zajęć w tych podmiotach. Ponadto nie posiada więcej niż 10% ich akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdym z tych podmiotów.

Rzecznik powoływany jest przez Prezesa UTK na pięcioletnią kadencję.

do góry