Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Prezes UTK), z siedzibą w Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, tel.: 22 749 14 00, e-mail: utk@utk.gov.pl w odniesieniu do przekazanych Pana/Pani danych osobowych;
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK), e-mail: iod@utk.gov.pl;
 3. Podane dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość e-mail lub wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu pasażerskiego;
 4. W przypadkach, w których Pani/Pana wiadomość e-mail zawiera wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 16a i 16c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.) przyznający uprawnienie Rzecznikowi Praw Pasażera Kolei do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich. W przypadku kierowania zapytań niebędących wnioskami o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, wysłanie wiadomości e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Rzecznik Praw Pasażer Kolei oraz pracownicy Zespołu Rzecznika Praw Pasażera Kolei w Urzędzie Transportu Kolejowego;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie to wynikało z obowiązku wskazanego w przepisach prawa;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Transportu Kolejowego przez okres 10 lat od zakończenia postępowania, po upływie tego okresu zostaną one przekazane do archiwum państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście;
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisu prawa ani postanowienia umownego, a ich niepodanie nie wiąże się dla Pani/Pana z żadnymi konsekwencjami. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których Pani/Pana wiadomość e-mail zawiera wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei. Wówczas podanie danych osobowych jest wymogiem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu pasażerskiego zgodnie z art. 16e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823);
 12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Prezes UTK nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO;
 13. Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Nie powinna/powinien Pani/Pan także nikomu ujawniać otrzymanych informacji ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji.
do góry