Nawigacja

Rekrutacja

Informacja dla kandydatów na praktyki studenckie i wolontariat

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd Transportu Kolejowego informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Transportu Kolejowego jest Pan Paweł Rafalski e-mail: iod@utk.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy o praktyki studenckie/umowy o praktyki zawodowe/porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o praktyki/o wolontariat. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wydział Zasobów Ludzkich Urzędu Transportu Kolejowego oraz osoby zaangażowane w proces odbywania praktyki/wolontariatu.
  6. Aplikacje kandydatów nierozpatrzone pozytywnie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
  7. Pani/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
  8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

………………………………………………

(imię i nazwisko)

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134 (02-305), moich danych osobowych zawartych w CV oraz w pozostałych dokumentach aplikacyjnych  w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy o praktyki studenckie/umowy o praktyki zawodowe/porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich* w Urzędzie Transportu Kolejowego 

………………………………………………

(data i podpis)

 

 

*niewłaściwe skreślić

do góry