Nawigacja

Zanim zaczniesz

Co to jest rejestr  RINF i do czego służy?

Rejestr RINF jest oficjalnym rejestrem infrastruktury kolejowej Państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzonym przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Prace nad rejestrem rozpoczęły się w 2011 r. na mocy Decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej.

W rejestrze RINF gromadzone są dane o liniach kolejowych i bocznicach kolejowych zlokalizowanych we wszystkich państwach objętych obowiązkiem prowadzenia rejestru. Dane są gromadzone w ujednoliconym zakresie i formacie, dzięki czemu będą mogły być wykorzystywane do:

  • planowania tras pociągów,
  • analizowania zgodności typów pojazdów z drogą kolejową,
  • monitorowania wdrażania interoperacyjności na europejskiej sieci kolejowej.

Uruchomienie pełnej funkcjonalności rejestru RINF jest planowane na 2020 r.

Rejestr RINF, wraz z rejestrami pojazdów – ERATV oraz ECVVR, mają stanowić podstawowy ogólnodostępny zbiór informacji o europejskim systemie kolejowym.

Jaka jest różnica pomiędzy RINF a RINF-PL?

W każdym państwie UE został wyznaczony podmiot odpowiedzialny za zarządzanie krajowym rejestrem RINF, czyli gromadzenie danych od zarządców infrastruktury i regularne przekazywanie ich do Agencji Kolejowej UE. W Polsce rolę tego podmiotu pełni Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W celu sprawnego gromadzenia danych Prezes UTK udostępnił krajowym zarządcom infrastruktury dedykowane narzędzie informatyczne w postaci aplikacji RINF-PL za pomocą której można spełnić obowiązek przekazywania danych do rejestru.

RINF jest ogólnoeuropejskim rejestrem infrastruktury kolejowej a RINF-PL jest aplikacją służącą do gromadzenia danych od zarządców infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na terenie Polski.

Jak wygląda model sieci kolejowej w rejestrze RINF?

Model europejskiej sieci kolejowej w RINF jest opracowywany przez system informatyczny Agencji Kolejowej UE na podstawie danych wprowadzanych przez zarządców infrastruktury. Zgodnie z przyjętą w RINF konwencją, europejska sieć kolejowa składa się z punktów operacyjnych oraz sekcji linii. W RINF sekcje linii są odwzorowane są prostymi odcinkami – nie uwzględniają krzywizn układu geometrycznego toru.

W aplikacji RINF-PL dane o punktach operacyjnych i sekcjach linii można przeglądać tylko w zakresie polskiej sieci kolejowej w formie tabelarycznej. Natomiast każda osoba może uzyskać dostęp do aktualnego rejestru RINF Agencji Kolejowej UE, gdzie może przeglądać wyszukiwać i wizualizować na mapie wybrane dane. W tym celu załóż konto użytkownika na stronie internetowej Agencji Kolejowej UE: https://rinf.era.europa.eu/rinf. (Obecnie strona występuje tylko w wersji anglojęzycznej).

Rys. 1 Model Warszawskiego Węzła Kolejowego w europejskim rejestrze RINF (czarne kropki oznaczają punkty operacyjne a czerwone odcinki – sekcje linii)

Źródło: Map View – RINF https://rinf.era.europa.eu/ RINF

Co oznaczają pojęcia „punkt operacyjny” i „sekcja linii”?

Punkty operacyjne są to miejsca na sieci kolejowej przeznaczone do wykonywania operacji związanych z przewozami pociągami –m.in. stacje kolejowe, przystanki pasażerskie, terminale towarowe, punkty graniczne, bocznice kolejowe oraz miejsca obsługi technicznej taboru kolejowego. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie „punktu operacyjnego” zostało opracowane na potrzeby modelu sieci kolejowej w RINF i w związku z tym nie obejmuje np. posterunków odstępowych czy mijanek. W każdym punkcie operacyjnym mogą znajdować się tory główne, które są wykorzystywane do ruchu pociągów oraz tory boczne, wykorzystywane do manewrów, postoju pojazdów, obsługi technicznej lub prac ładunkowych.

Sekcje linii są to odcinki linii kolejowych łączące dwa sąsiednie punkty operacyjne. W każdej sekcji linii może być jeden lub więcej torów głównych (zgodnie z polską nomenklaturą - torów szlakowych).

 Jako użytkownik bocznicy kolejowej będziesz wnioskować o stworzenie punktów operacyjnychi  dodawać w nich tory boczne.

Jakie dane są gromadzone w RINF?

Zakres danych o infrastrukturze kolejowej przekazywanych do RINF wynika bezpośrednio z Decyzji wykonawczej  Komisji Europejskiej nr 2014/880/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej.

Dla linii kolejowych gromadzone są szczegółowe informacje o podsystemach Infrastruktura, Sterowanie oraz Energia w odniesieniu do każdego toru szlakowego. Dla bocznic kolejowych zakres gromadzonych danych jest mniejszy i dotyczy głównie parametrów geometrycznych torów i wyposażenia w urządzenia obsługi technicznej pociągu.

do góry