Nawigacja

Obowiązek przekazywania danych

Kto powinien wprowadzić dane do RINF-PL?

Wszyscy zarządcy infrastruktury oraz użytkownicy bocznic kolejowych są objęci obowiązkiem przekazywania danych do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej za pośrednictwem aplikacji RINF-PL. Obowiązek przekazywania danych do krajowego rejestru infrastruktury nie dotyczy:

  1. infrastruktury nieczynnej
  2. kolei wąskotorowych
  3. infrastruktury metra
  4. sieci kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych oraz do przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych
  5. infrastruktury kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego;

Czy status infrastruktury ma wpływ na obowiązek przekazywania danych do RINF?

Status infrastruktury nie ma wpływu na obowiązek przekazywania danych do rejestru RINF.  W rejestrze gromadzone są dane o infrastrukturze kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowych, bocznic kolejowych i innych dróg kolejowych bez względu na to czy infrastruktura jest udostępniana przewoźnikom czy nie.

Czy infrastruktura prywatna jest objęta obowiązkiem przekazywania danych do RINF?

Tak. Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym  infrastruktura kolejowa, której zarządca nadał status infrastruktury prywatnej jest objęta obowiązkiem przekazywania danych do RINF.

Moja bocznica odgałęzia się od innej bocznicy. Jak mam ją wprowadzić do RINF?

Możesz ją wprowadzić z pominięciem bocznicy znajdującej się pomiędzy Twoją bocznicą a stacją zarządcy infrastruktury. Model sieci kolejowej w RINF jest uproszczony i nie wymaga takiego poziomu szczegółowości. Natomiast pamiętaj, że składając wniosek o nowy punkt operacyjny powinieneś wpisać wszystkie odgałęzienia, tzn. zarówno odgałęzienie Twojej bocznicy od bocznicy sąsiedniej jak również  odgałęzienie bocznicy pośredniej od stacji zarządcy infrastruktury.

Czy podmiot który złożył wniosek o świadectwo bezpieczeństwa powinien wysłać wniosek o dostęp do aplikacji RINF-PL niezwłocznie czy dopiero po uzyskaniu świadectwa bezpieczeństwa?

W przypadku, gdy podmiot występuje o świadectwo bezpieczeństwa (lub inny dokument z zakresu bezpieczeństwa) dla nowej bocznicy powinien złożyć wniosek o dostęp do RINF-PL niezwłocznie po objęciu funkcji zarządcy infrastruktury zgodnie z definicja podaną w ustawie o transporcie kolejowym.

Natomiast w sytuacji, gdy następuje przejęcie istniejącej bocznicy od jednego zarządcy do drugiego z wnioskiem o dostęp do aplikacji RINF-PL należy wystąpić dopiero po uzyskaniu świadectwa bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie zapobiega sytuacji w której dwa podmioty mogłyby dodawać dane o tej samej infrastrukturze.

do góry