Nawigacja

Wykaz i opis wymaganych danych

Wymagane informacje

Informacje ogólne

Obowiązek sprawozdawczy obejmuje wszystkich funkcjonujących na polskim rynku kolejowym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, użytkowników bocznic kolejowych, przedsiębiorców wykonujących przewozy w obrębie bocznicy kolejowej i stacji, którzy zatrudniają pracowników posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym. Dane należy przekazywać w okresach kwartalnych w terminach do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale sprawozdawczym. Wszelkie wymagane dane należy przekazywać do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Rejestr maszynistów znajdującej się na stronie internetowej urzędu. Zalogowanie do systemu możliwe jest poprzez stronę internetową Urzędu Transportu Kolejowego www.utk.gov.pl w zakładce „Rejestry” – „Rejestr maszynistów - aplikacja” – „Logowanie do Rejestru maszynistów” lub za pomocą bezpośredniego linku do systemu https://rejestry.utk.gov.pl/rk/flexi?app=rk.

Zakres i opis wymaganych danych

Nr

Zawartość

Wyjaśnienie

1

Nazwisko

Należy wpisać nazwisko pracownika.

2

Imiona

Należy wpisać imiona pracownika.

3

PESEL

Należy wpisać numer PESEL pracownika. Po zatwierdzeniu system sprawdza poprawność wpisanego numeru PESEL:

- numer PESEL poprawny

- numer PESEL niepoprawny (należy sprawdzić i poprawić podany numer).

4

Seria i nr licencji

W przypadku posiadania przez pracownika licencji maszynisty należy wpisać jej serię i numer. Jeśli pracownik nie posiada licencji maszynisty pole pozostaje niewypełnione.

Przykładowa seria i nr licencji:

PL 71 2012 0000

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest organem właściwym do wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania i cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty i wydawania jej wtórników” na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

5

Nazwa pracodawcy wydającego prawo kierowania

Należy wpisać nazwę podmiotu wydającego prawo kierowania. Jeśli prowadzący pojazd wykonuje czynności na podstawie posiadanej licencji maszynisty, pole pozostaje niewypełnione.

6

Pracodawca – ostatnie zaświadczenie lekarskie

Należy podać, dla jakiego pracodawcy (nazwa pracodawcy) wystawione było ostatnie zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie po wykonaniu przez pracownika jednego z rodzajów badań określonych na podstawie aktualnych przepisów prawa, m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).

7

Data zatrudnienia od

Należy podać datę, od kiedy pracownik zatrudniony jest na wskazanym stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdów kolejowych (trakcyjnych). Należy podać rzeczywistą datę nawiązania stosunku pracy, zawarcia umowy zlecenia czy datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy z danym pracownikiem przedłużona jest umowa na kolejny czas określony w sposób ciągły (nieuwzględniająca nawet jednodniowej przerwy w zatrudnieniu) - należy wskazać „datę zatrudnienia od jako dzień zawarcia pierwszej umowy, a także oznaczyć  w polu „Czy umowa kontynuowana”.

Pole „data zatrudnienia do” - pozostaje niewypełnione, gdy w danym okresie sprawozdawczym pracownik nadal jest zatrudniony.

Przykład 1: Z maszynistą zatrudnionym w Spółce na umowę na czas określony od 1 czerwca 2014 r. do 1 czerwca 2015 r. przedłużona została umowa – z dniem 2 czerwca 2015 r. (z kolejnym terminem do 1 grudnia 2015 r.). Nie wystąpiła przerwa w zatrudnieniu, dlatego w takim przypadku w RM w polu:

 „data zatrudnienia od” - pozostaje data 2014-06-01,

data zatrudnienia do” - pozostaje niewypełniona.

 

Natomiast w przypadku, gdy z danym pracownikiem przedłużona jest umowa na kolejny czas określony, ale wystąpi przerwa w zatrudnieniu (nawet jednodniowa), to należy w polu wskazać datę zawarcia tej kolejnej umowy, a także oznaczyć  w polu „Czy umowa kontynuowana”.

W takim przypadku należy dopisać w polu „data zatrudnienia do” -  datę zakończenia poprzedniej umowy (zostanie to zapisane w „historii rejestru”), a następnie zaktualizować „datę zatrudnienia od” jako datę zawarcia kolejnej umowy i analogicznie jak wskazano wyżej – w nowej umowie „data zatrudnienia do” – pozostaje niewypełniona.

Przykład 2: Z maszynistą zatrudnionym w Spółce na czas określony od 1 czerwca 2014 r. została rozwiązana umowa w dniu 1 czerwca 2015 r., po kilkudniowej przerwie pracodawca zawarł z nim umowę o zlecenie z dniem 6 czerwca 2015 r.

  1. W takim przypadku wystąpiła przerwa w zatrudnieniu, dlatego w RM należy dopisać do okresu zatrudnienia od (2014-06-01) „datę zatrudnienia do” (2015 -06-01),
  2. następnie zaktualizować pole „data zatrudnienia od” zgodnie z nową umową, czyli (2015-06-06) i jeżeli nadal pozostaje w zatrudnieniu -  należy usunąć wartości  w polu „data zatrudnienia do”.

Wcześniejsze okresy zatrudnienia należy odnotować w polu „Uwagi”.

Przykład 3: Maszynista zatrudniony w Spółce na umowę na czas nieokreślony od 1 marca 2000 r. – należy w polu wpisać rzeczywistą datę zatrudnienia, czyli 2000-03-01.

8

Data zatrudnienia do

Należy podać rzeczywistą datę rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, rozwiązania umowy cywilnoprawnej czy zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdów kolejowych (trakcyjnych).

W przypadku gdy maszynista w danym okresie sprawozdawczym nadal pozostaje zatrudniony to pole „data zatrudnienia do” pozostaje niewypełnione.

Przykład 1: Maszynista zatrudniony na umowę na czas nieokreślony, nie zakończył pracy do końca okresu sprawozdawczego - należy zostawić pole niewypełnione.

W tym przypadku należy także zaznaczyć  w polu „Czy umowa kontynuowana”.

9

Suma czasów  pracy

Należy wpisać sumę czasów pracy (u danego pracodawcy), na stanowiskach związanych z prowadzeniem pojazdów kolejowych (trakcyjnych) w okresie sprawozdawczym. W obliczeniach należy uwzględnić wszystkie przepracowane godziny, łącznie z czasem pracy w godzinach nadliczbowych.

10

Stanowisko dodatkowe

Należy wymienić stanowisko(a), na których pracownik wykonywał pracę dodatkową u danego pracodawcy w okresie sprawozdawczym, niezależnie od charakteru stosunku pracy (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie).

11

Numer ewidencyjny

Wypełnia UTK

12

Prawa kierowania

Należy wpisać serię i nr prawa kierowania posiadanego przez pracownika.

Przykład: A 0000

Przycisk  dodaje kolejne prawo kierowania.

Przycisk usuwa wybrane prawo kierowania.

13

 

Uwagi

Kolumna przeznaczona do odnotowania uwag, np. wskazanie kolejnej formy zatrudnienia, w przypadku gdy pracownik posiada więcej niż jedną u danego pracodawcy.

14

Forma zatrudnienia

Należy wskazać główną formę zatrudnienia maszynisty spośród:

  • umowa o pracę,
  • umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • własna działalność gospodarcza.

W sytuacji, gdy maszynista posiada więcej niż jedną formę zatrudnienia u danego pracodawcy, należy wskazać główną formę zatrudnienia, a pozostałe odnotować w polu "Uwagi".

15

Data ważności badań lekarskich - Badania ogólne

Należy podać datę ważności badań ogólnych określonych na podstawie aktualnych przepisów prawa, m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).

16

Data ważności badań lekarskich - Badania psychologiczne

Należy podać datę ważności badań psychologicznych określonych na podstawie aktualnych przepisów prawa, m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).

17

Data pozytywnego egzaminu okresowego

Należy wpisać datę pozytywnego egzaminu okresowego określonego na podstawie aktualnych przepisów prawa, m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).

18

Data pozytywnego egzaminu kwalifikacyjnego albo na świadectwo maszynisty

Należy wpisać datę pozytywnego egzaminu kwalifikacyjnego określonego na podstawie aktualnych przepisów prawa, m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 46) albo datę pozytywnego egzaminu na świadectwo maszynisty określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. z 2014 r., poz. 212).

19

Czy umowa kontynuowana?

(Tak) – należy wybrać w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na umowę na czas nieokreślony, wtedy kolumna „data zatrudnienia do” pozostaje niewypełniona;

- należy wybrać także w przypadku, gdy z danym pracownikiem przedłużona jest umowa na kolejny czas określony.

(Nie) – należy wybrać w pozostałych przypadkach, np. gdy pracownik zakończył pracę w danym okresie sprawozdawczym (w takim przypadku w kolumnie „data zatrudnienia do” należy wskazać dokładną datę) albo znany jest termin zakończenia pracy, a umowa nie będzie kontynuowana.

- także puste pole należy pozostawić, w przypadku zawarcia z pracownikiem pierwszej umowy na czas określony, a podmiot nie posiada jeszcze informacji, czy umowa z pracownikiem po tym okresie będzie kontynuowana czy nie.

20

Stanowiska pracy

Należy zaznaczyć stanowiska pracy związane z prowadzeniem pojazdów kolejowych (trakcyjnych), na jakich pracuje dany pracownik.

do góry