Nawigacja

Oświadczenia maszynistów

Oświadczenia składane przez maszynistów na podstawie art. 22ca ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

W związku z obowiązkiem informacyjnym prowadzącego pojazdy kolejowe wobec pracodawcy dotyczącym składania pisemnego oświadczenia o niewykonywaniu lub wykonywaniu czynności maszynisty albo prowadzącego pojazdy kolejowe, na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy na podstawie art. 22ca ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późń. zm.) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wnosi o przekazywanie na bieżąco, również bezpośrednio za pomocą aplikacji Rejestr maszynistów - skanów oświadczeń przedłożonych przez prowadzących pojazdy kolejowe. Za wskazanym powyżej obowiązkiem zachodzi także konieczność przedkładania, w trakcie danego okresu sprawozdawczego danych o nowozatrudnionych pracownikach.

Wprowadzeniu do systemu przez przedstawicieli podmiotów podlegają zarówno oświadczenia o wykonywaniu na rzecz innego podmiotu czynności maszynisty, a także oświadczenia o niewykonywaniu na rzecz innego podmiotu czynności maszynisty albo prowadzącego pojazdy kolejowe. Równocześnie oświadczenia pracowników świadczących pracę u innych podmiotów zgodnie z art. 22ca ust. 4 ustawy należy przekazać do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Wzory oświadczeń dotyczą:

  • wzór nr 1 – oświadczenie o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego, zarządcy, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej, na podstawie art. 22ca ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy  o transporcie kolejowym;
  • wzór nr 2 – oświadczenie o niewykonywaniu czynności maszynisty albo prowadzącego pojazdy kolejowe na rzecz innego przewoźnika kolejowego, zarządcy, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej na podstawie art. 22ca ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.

Mając na względzie ułatwienie koordynatorom podmiotów korzystania z aplikacji poniżej zamieszczono także „Poradnik użytkownika aplikacji Rejestr maszynistów”, który w Rozdziale 4 w szczegółowy sposób objaśnia zasady dodawania oświadczeń.

Aktualne wzory wymaganych oświadczeń.

do góry