Nawigacja

Obowiązek sprawozdawczy

Obowiązek sprawozdawczy

Podstawa prawna obowiązku sprawozdawczego

Obowiązek sprawozdawczy obejmuje wszystkich funkcjonujących na polskim rynku kolejowym:

 • przewoźników kolejowych,
 • zarządców infrastruktury kolejowej,
 • użytkowników bocznic kolejowych,
 • przedsiębiorców wykonujących przewozy w obrębie bocznicy kolejowej i stacji,

którzy zatrudniają pracowników posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym.

Obowiązek ten wynika z art. 13 ust. 1a pkt 6, art. 13 ust. 4 i art. 22 ust. 1-5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późń. zm.).

Terminy sprawozdawcze

Od 2015 r. zmianie uległ termin raportowania, aktualnie dane są zbierane w cyklach kwartalnych. Zatem informacje należy przekazywać w terminach do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale sprawozdawczym:

 • dane za IV kwartał 2016 r. - do 31 stycznia 2017 r.
 • dane za I kwartał 2017 r. -  do 30 kwietnia 2017 r.,
 • dane za II kwartał 2017 r. - do 31 lipca  2017 r.,
 • dane za III kwartał 2017 r. - do 31 października 2017 r.,
 • dane za IV kwartał 2017 r. - do 31 stycznia 2018 r.

Forma sprawozdawcza

Wszelkie wymagane dane należy przekazywać do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Rejestr maszynistów znajdującej się na stronie internetowej urzędu. Zalogowanie do systemu możliwe jest poprzez stronę internetową Urzędu Transportu Kolejowego www.utk.gov.pl w zakładce „Rejestry” – „Rejestr maszynistów - aplikacja” – „Logowanie do Rejestru maszynistów ” lub za pomocą bezpośredniego linku do systemu: https://rejestry.utk.gov.pl/rk/flexi?app=rk.

Uzyskanie uprawnień do korzystania z aplikacji Rejestr maszynistów

 • Pobranie wzoru upoważnienia uprawniającego koordynatora podmiotu do przekazywania informacji z wykorzystaniem elektronicznego Rejestru maszynistów ze strony internetowej www.utk.gov.pl w zakładce „Rejestry” – „Rejestr maszynistów - aplikacja”;
 • Wypełnienie formularza niezbędnymi danymi w miejscach oznaczonych czerwoną czcionką oraz podpisanie przez osoby uprawnione zgodnie z treścią wpisu do KRS albo CEIDG;
 • Przesłanie oryginału upoważnienia na adres korespondencyjny Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Na podstawie tego zostaną nadane niezbędne uprawnienia do korzystania z aplikacji, tj. login i hasło.

Zakres wymaganych danych

Wykaz i opis wymaganych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego danych, znajdą państwo na stronie internetowej urzędu w zakładce „Rejestry” – „Rejestr maszynistów - aplikacja” – „Wykaz i opis wymaganych informacji”.

Sankcje karne wynikające z niewykonania obowiązku

W przypadku niewywiązywania się z ww. obowiązku sprawozdawczego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne, zmierzające do nałożenia w trybie decyzji kary pieniężnej, zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późń. zm.), w  wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w art. 66 ust.2, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie art.66 ust.3 ustawy, może nałożyć karę pieniężną na kierownika podmiotu (zarządcy infrastruktury lub przewoźnika) w wysokości do 300% jego wynagrodzenia miesięcznego.

Kontakt

Bieżące informacje na temat użytkowania Rejestru maszynistów znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu. Wszelkie wątpliwości oraz pytania związane z aplikacją proszę przekazywać na skrzynkę mailową: rm@utk.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel.: +48 22 749 14 41.

 

do góry