Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy należy ponownie przedłożyć upoważnienie dla koordynatora podmiotu odpowiedzialnego za przekazywanie danych do Rejestru, jeżeli takie uprawnienia zostały już przyznane dla wcześniejszej wersji aplikacji, tj. Rejestru praw kierowania? 

W celu poprawnego i bezpiecznego raportowania związanego z wprowadzeniem nowej wersji Rejestru, niezbędne jest przesłanie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oryginału upoważnienia dla koordynatora podmiotu. Wzór przedmiotowego upoważnienia znajdą Państwo w zakładce „Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego” - „Rejestr maszynistów”. Upoważnienie należy uzupełnić właściwymi danymi w miejscach oznaczonych czerwoną czcionką. Upoważnienie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (zgodnie z treścią wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

2. Jakie informacje należy przekazać, gdy podmiot, do którego zostało skierowane wezwanie do udzielenia informacji o sygn.  DN-WPK.473.14.2015.1/2/3/4/5.AS nie zatrudnia osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym?

W takim przypadku należy przekazać informację w formie pisemnej o niezatrudnianiu pracowników na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe poprzez adres email: rm@utk.gov.pl albo adres korespondencyjny Urzędu Transportu Kolejowego oraz wskazać przedsiębiorstwa, które świadczą usługi trakcyjne dla rzecz Państwa podmiotu.

3. Jakie typy oświadczeń należy dołączyć do danych maszynistów w Rejestrze?

Pracodawca na bieżąco dołącza skany oświadczeń przedłożonych przez prowadzących pojazdy kolejowe, wprowadzeniu do systemu podlegają zarówno oświadczenia o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego podmiotu oraz oświadczenia o nieświadczeniu pracy lub usług (zgodnie z art. 22ca ustawy  z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).

4. W jaki sposób dołączyć w aplikacji oświadczenie nowozatrudnionego pracownika, gdy za dany okres sprawozdawczy zostały już przekazane informacje na temat osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym?

W takim przypadku dla dołączenia skanu oświadczenia należy dodatkowo wprowadzić do Rejestru dane o nowozatrudnionym/ych pracowniku/ach, niezależnie od bieżącego okresu sprawozdawczego, a następnie należy dołączyć skan oświadczenia.

5. Jakie wartości należy wpisać w przypadku, gdy pracownik posiada więcej niż jedną serię i numer prawa kierowania?

Należy podać wszystkie posiadane przez pracownika prawa kierowania. We wskazanym polu – przycisk  dodaje kolejne prawo kierowania.

6. Jakie dane należy wpisać w kolumnie „Seria i nr licencji”?

W przypadku posiadania przez pracownika licencji maszynisty należy wpisać jej serię i numer.

       Przykładowa seria i nr licencji: PL 71 2012 0000

Jeśli pracownik nie posiada licencji maszynisty pole pozostaje niewypełnione.

Należy pamiętać, że na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późń. zm.) – „Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest organem właściwym do wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania i cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty i wydawania jej wtórników”.

7. Jakie dane należy wpisać w kolumnie „Nazwa pracodawcy wydającego prawo kierowania”?

Należy wpisać wyłącznie nazwę podmiotu wydającego prawo kierowania. Jeśli prowadzący pojazd wykonuje czynności na podstawie posiadanej licencji maszynisty, pole pozostaje niewypełnione.

8. Jakie wartości należy wpisać w kolumnie „Data zatrudnienia od”?

Należy podać rzeczywistą datę, od kiedy pracownik zatrudniony jest na wskazanym stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdów kolejowych (trakcyjnych). Zmienił się zatem zakres raportowania – nie należy podawać daty bieżącego okresu sprawozdawczego.

9. Jakie wartości należy wpisać w kolumnie „Data zatrudnienia do”?

Należy podać rzeczywistą datę rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, rozwiązania umowy cywilnoprawnej czy zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdów kolejowych (trakcyjnych).

W przypadku gdy maszynista w danym okresie sprawozdawczym nadal pozostaje zatrudniony to pole „data zatrudnienia do” pozostaje niewypełnione.

10. Jak  należy raportować dane dotyczące „Sumy czasów pracy”?

Przy raportowaniu danych dotyczących liczby godzin pracy maszynisty należy podać, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, liczbę wszystkich rzeczywiście przepracowanych godzin (u danego pracodawcy), łącznie z czasem pracy w godzinach nadliczbowych, na stanowiskach związanych z prowadzeniem pojazdów kolejowych (trakcyjnych).

do góry