Nawigacja

Analizy i opracowania

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce - III kwartały 2010.

 

Pobierz pełną wersję dokumentu

 

Przewozy pasażerskie

W III kwartałach 2010 roku przewoźnicy osób przewieźli łącznie 194,9 mln pasażerów, o 18,3 mln mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek liczby pasażerów wyniósł blisko 8,6%. Wzrost liczby pasażerów odnotowały dwie spółki będące własnością samorządów Koleje Mazowieckie o 2% i SKM Warszawa 15,5% oraz Usedomer Bäderbahn GmbH o 2,4% - przewoźnik realizujący przewozy transgraniczne na trasie Świnoujście Centrum – Wolgast – Stralsund.
W III kwartałach 2010, nastąpił dalszy spadek wykonanej przez przewoźników pracy przewozowej. Przewoźnicy wykonali 13 516,7 mln pasażerokilometrów, o 5,6% mniej niż w roku poprzednim. Wzrost wykonanej pracy przewozowej odnotowały spółki samorządowe, o 13,8%. Największy wzrost zanotowały spółki: SKM Warszawa – 15,5% oraz Przewozy Regionalne – 15%. Na koniec III kwartału największy udział w rynku mierzony przewiezioną liczbą pasażerów posiadają spółki samorządowe - ponad 70%, w tym Przewozy Regionalne 43,5% rynku i  Koleje Mazowieckie 20,4%. Mierząc wskaźnikiem wykonanej pracy przewozowej największy udział posiadała spółki PKP Intercity 47,6% oraz Przewozy Regionalne – 35,7% rynku. W 2010 roku przewoźnicy osób wykonali pracę eksploatacyjną równą 110,6 mln kilometrów. W porównaniu z rokiem poprzednim łączna długość tras uruchamianych pociągów wzrosła o 3,5 mln. Z łącznej długości tras blisko 63% stanowiły trasy uruchamianie w ruchu regionalnym. Ich łącznadługość wyniosła 69,6 mln kilometrów. Średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 69,4 km, o  2,3 km więcej niż przed rokiem. W III kwartałach 2010 roku przewozy osób realizowało 11 przewoźników normalnotorowych, w tym: trzy spółki z tzw. Grupy PKP, tj.: PKP Intercity S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Cargo S.A., pięć spółek będących własnością samorządów lokalnych: Przewozy Regionalne Sp. z o. o., Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie, Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A. oraz dwie spółki będąca własnością koncernu DB - DB Schenker Rail Polska S.A. realizująca przewozy na wszystkich nie zelektryfikowanych trasach kolejowych województwa kujawsko – pomorskiego oraz Usedomer Bäderbahn GmbH. Spółka Arriva RP wykonywała działalność okazjonalnie. Liczba licencji aktywnych, wydanych na przewozy kolejowe osób, na koniec III kwartału 2010 r. wynosiła 34. W tym 13 licencji posiadały podmioty realizujące przewozy na liniach wąskotorowych. W III kwartale 2010 roku pojawili się na polskim rynku przewozu osób, nowi przewoźnicy. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 4 licencje, następującym podmiotom: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Wiskol Sp. z o.o.

Przewozy rzeczy

 Łącznie przewoźnicy rzeczy przewieźli w III kwartałach 2010 roku 189,1 mln ton ładunków i wykonali pracę przewozową równą 36 046 mln tonokilometrów. W stosunku do okresu III kwartałów ubiegłego roku stanowi to wzrost przewiezionej masy ładunków o 9,4% i pracy przewozowej będącej iloczynem przewiezionej masy i odległości jej przewozu o 18%. Dominującą pozycję na polskim rynku posiadały spółki Grupy PKP, które przewiozły 93,2 mln ton ładunków - wzrost o 19,5% oraz wykonały pracę przewozową równą 25 235 mln tonokilometrów, większą o 18% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przewoźnicy z Grup kapitałowych CTL oraz DB Schenker zanotowali w analogicznym okresie spadek masy ładunkowej, analogicznie o 7,1% i 0,8%. Grupa DB Schenker w związku z wydłużeniem średniej odległości przewozów, zanotowała znaczny wzrost pracy przewozowej o blisko 18%. W dalszym ciągu dynamiczny wzrost przewozów notuje spółka Lotos Kolej, realizująca głównie przewozy paliw oraz wyrobów pochodzących z ropy naftowej. Spółka w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła przewozy o blisko 47%, a jej udział w rynku na koniec III kwartału zwiększył się do poziomu 7%. Największy udział w rynku posiadają spółki należące do grupy PKP. Mierzony przewiezioną masą ładunków wyniósł na koniec września b.r. 49,2%, a wykonaną pracą przewozową 70%. Na koniec III kwartału średnia odległość przewozu tony ładunku wyniosła 191 km. Spółką realizującą przewozy na największe odległości jest w dalszym ciągu Lotos Kolej. Średnia odległość wyniosła 394 km. W 2010 roku przewoźnicy uruchomili ponad 48,2 mln km tras, o 2,1 mln więcej niż przed rokiem. Największy udział stanowiły trasy zrealizowane przez spółki Grupy PKP (Cargo i LHS) blisko 71%. W 2010 roku przewozy intermodalne realizowało 5 przewoźników. Przewieziono 258 tys. sztuk jednostek transportowych, o 59 tys. więcej niż w roku poprzednim. Ponad 96% ładunków przewiezionych w systemie intermodalnym stanowiły kontenery. Łączna masa przewiezionych  ładunków przekroczyła 3,2mln ton. Przy jej przewozie wykonano pracę równą 1 394 mln tonokilometrów. W porównaniu z III kwartałami 2009 roku przewieziono analogicznie 35,8% ton ładunków więcej i wykonano pracę większą o 29,6%. Największy udział w rynku w przewozach intermodalnych koleją posiadała spółka PKP Cargo, mierząc przewiezioną masą - 72,5%, a wykonaną pracą przewozową - 74,5%. Wśród pozostałych przewoźników największy udział posiadała spółka Lotos Kolej, analogicznie 23,7% i 22%. W III kwartałach 2010 roku 21 licencjonowanych przewoźników kolejowych realizowało przewozy towarów niebezpiecznych. Do września przewieziono 15,7 mln ton tego rodzaju ładunków i wykonano przy ich przewozie pracę przewozową na poziomie 4 742 mln tonokilometrów. Ponad 71% (11,2 mln ton) stanowiły materiały ciekłe zapalne, głównie paliwa i wyroby pochodzące z ropy naftowej. Średnia odległość przewozu ładunków niebezpiecznych wyniosła 300,7 km. Największy udział w rynku  przewozów towarów niebezpiecznych posiadały spółki Grupy PKP - 37% oraz Lotos Kolej 25,6%. Od stycznia do września 2010 roku licencjonowane przewozy rzeczy realizowało 40 przewoźników, w tym na liniach normalnotorowych 39. Na koniec III kwartału 2010 aktywne licencje na przewozy rzeczy posiadało 71 przewoźników, w tym trzy spółki Grupy PKP. Od lipca do września b.r. na przewóz rzeczy wydano 1 licencję, którą otrzymała spółka Bartex.

Rynek Zarządców infrastruktury

 Zarządcy infrastruktury w III kwartałach 2010 r. sprzedali oraz zrealizowali we własnym zakresie, łącznie 2,130 mln tras, o 112 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie roku 2010. Wzrost liczby uruchomionych tras wyniósł 5,5%. Liczba tras sprzedanych przez PKP PLK S.A. wyniosła 1,840 mln, co stanowiło 86,4% ogółu sprzedanych oraz zrealizowanych we własnym zakresie tras przez wszystkich zarządców infrastruktury w Polsce.  Łącznie przewoźnicy wykonali na sieci zarządców infrastruktury pracę eksploatacyjną równą 170,3 mln kilometrów, o 8,1 mln więcej niż w III kwartałach 2009 roku, wzrost o 5%). Główny zarządca infrastruktury spółka PKP PLK S.A. wykonał pracę eksploatacyjną na poziomie 165,6 mln kilometrów, o 4,9% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  W III kw. 2010 roku działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową na liniach normalno i szerokotorowych zajmowało się 10 przedsiębiorców, w tym 8 zarządców udostępniało infrastrukturę innym przewoźnikom kolejowym. Pozostałe 2 spółki realizowały przewozy dla własnych potrzeb.

do góry