Nawigacja

Analizy i opracowania

Przewozy biomasy z wykorzystaniem transportu kolejowego w 2011 roku.

W 2011 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali 1,180 miliona ton biomasy, o 519,1 tysiąca ton więcej w porównaniu z 2010 rokiem (wzrost o 78,6%). Znaczący wzrost odnotowały przewozy międzynarodowe. W 2011 roku masa przewiezionych ładunków w tej komunikacji wyniosła 799,1 tysiąca ton, o 133% więcej niż w roku poprzednim (456,2 tysiąca ton).

Rynek przewozu biomasy mierzony wykonaną pracą przewozową cechuje analogiczna tendencja. Przewoźnicy kolejowi przy realizacji przewozów wykonali 256,3 mln tonokilometrów, o 105,7 mln więcej niż w 2010 roku (wzrost o 70,1%). Praca przewozowa w komunikacji międzynarodowej wzrosła w tym okresie o 98,7% i na koniec 2011 roku wyniosła 166,5 mln tonokilometrów.

Ze wstępnych prognoz przewozowych sporządzonych na podstawie informacji przekazanych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wynika, że w 2012 roku rynek przewozu biomasy może być jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów przewozów kolejowych. Na koniec 2012 roku wielkość rynku biomasy może oscylować na poziomie 2,7 mln ton. Wykonana przy jej przewozie praca przewozowa może osiągnąć poziom 900 mln tonokilometrów, tj. ponad trzykrotnie więcej niż w 2011 roku.

Udział przewozu biomasy w ogólnym wolumenie przewozów kolejowych na koniec 2011 roku wyniósł wg przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej około 0,47%, o 0,2% więcej niż w 2010 roku. Według prognoz na koniec 2012 roku może wzrosnąć do poziomu 1,5%.

W 2011 roku dominowały przewozy produktów pochodzenia leśnego, w tym: drewno, trociny, zrębki drzewne, brykiety oraz produkty pochodzenia roślinnego. Przewozy biomasy realizowane były głównie w komunikacji krajowej oraz w imporcie z krajów wschodnich.

W 2011 roku przewozy biomasy realizowało siedmiu licencjonowanych przewoźników kolejowych (w 2010 roku działalność deklarowało 3 przewoźników).

Głównym czynnikiem wzrostu zapotrzebowania na przewozy biomasy są coraz ostrzejsze normy ochrony środowiska oraz realizacja unijnej polityki klimatycznej, która zakłada ograniczenie emisji dwutlenku węgla, w tym liczne inwestycje energetyczne oparte na wykorzystywaniu biomasy w procesach spalania i współspalania z węglem.

Do biomasy zaliczamy między innymi stałe i ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

Przewozy biomasy transportem kolejowym wg masy towarów.

  

Przewozy biomasy transportem kolejowym wg pracy przewozowej.

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

sprawozdawczosc@utk.gov.pl

tel. 22 630-18-44, 22 630-18-64

do góry