Nawigacja

Reklamacje i rekompensata

Kiedy przedawniają się roszczenia wynikające z prawa przewozowego (np. z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty za przejazd bez ważnego biletu)?

Roszczenia wynikające z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku (art. 778 kodeksu cywilnego i art. 77 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe). Jeżeli jednak wierzyciel wystąpił do sądu w celu potwierdzenia i wyegzekwowania należności (np. uzyskując nakaz zapłaty), zastosowanie ma art. 125 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat”.

do góry