Nawigacja

Reklamacje i rekompensata

Terminy składania reklamacji

Reklamacje

Reklamacje dotyczące:

  • zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,

możesz złożyć nie później niż przed upływem 1 roku od daty zdarzenia. Reklamacje dotyczące otrzymanych wezwań do zapłaty możesz złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wykonania usługi lub otrzymania wezwania do zapłaty. Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do przewoźnika.

Brak biletu lub dokumentu podczas kontroli

Posiadałeś bilet albo dokument poświadczający prawo do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, ale nie miałeś go przy sobie podczas kontroli? Udokumentuj posiadanie uprawnień w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Nałożone opłaty zostaną umorzone.

Przewoźnikowi przysługuje w takiej sytuacji jedynie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej.

Niewłaściwie uzupełniona reklamacja

Jeśli przesłana reklamacja nie będzie zawierała wszystkich formalnych elementów – przewoźnik poprosi Cię o ich uzupełnienie w terminie 14 dni (poinformuje, które dane musisz uzupełnić). Jeśli ich nie uzupełnisz w podanym terminie, przewoźnik pozostawi Twoją reklamację bez rozpatrzenia.

Odpowiedź na reklamację

Powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez przewoźnika. Brak odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

W odpowiedzi przewoźnik powinien również przekazać informację dotyczącą właściwego organu odwoławczego oraz wskazać dane właściwego sądu, w którym można dochodzić nieuwzględnionych roszczeń.

Jesteś niezadowolony z decyzji reklamacyjnej?

Możesz 1-krotnie wnieść odwołanie do przewoźnika, który w terminie 14 dni może zmienić swoje pierwotne rozstrzygnięcie.

do góry