Nawigacja

Przejazdy bezpłatne i ulgowe

Przejazdy bezpłatne i ulgowe

Przejazdy bezpłatne i ulgowe

Odbywając podróż koleją, pasażerowie mogą skorzystać z dwóch rodzajów ulg: ustawowych i handlowych. Ulgi ustawowe zostały przyznane określonym grupom podróżnym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 295). Dodatkowe uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują także m.in. kombatantom,  inwalidom wojennym, nauczycielom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich na mocy innych ustaw.

Ulgi handlowe są określane przez przewoźników indywidualnie.

Ulgi ustawowe

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów. Podczas kontroli biletów podróżni zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów.

 • Do ulgi 100% uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):
  1. dzieci w wieku do 4 lat;
  2. funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, służb celnych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych.
 • Do ulgi 95% uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych).
 • Do ulgi 93 %, podczas przejazdów w pociągach osobowych, uprawnione są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych). 
 • Do ulgi 78% uprawnione są następujące osoby:
  1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych);  
  2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (na podstawie biletów jednorazowych).

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.  

 • Do ulgi 78% uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):
  1. żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
  2. cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (tylko w pociągach osobowych i pospiesznych).
 • Do ulgi 51%:
  1. w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):
  2. studenci do ukończenia 26 roku życia (absolwentom studiów pierwszego stopnia prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia),
  3. studenci studiujący za granicą,
  4. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych,
  5. doktoranci do ukończenia 35 roku życia;
 1. w pociągach osobowych i pospiesznych uprawnione są następujące osoby (na podstawie imiennych biletów miesięcznych):
  • studenci do ukończenia 26 roku życia (absolwentom studiów pierwszego stopnia prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia),
  • studenci studiujący za granicą,
  • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych,
  • doktoranci do ukończenia 35 roku życia;
 2. w pociągach innych niż osobowe uprawnione są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. 
 • Do ulgi 49 %:
 1. w pociągach osobowych i pospiesznych uprawnieni są rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny (na podstawie biletów miesięcznych imiennych);
 2. w pociągach osobowych uprawnione są: 
 • osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób niewidomych (na podstawie biletów jednorazowych);
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (na podstawie imiennych biletów miesięcznych).
 • Do ulgi 37%:
 1. w pociągach innych niż osobowe uprawnione są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób niewidomych (na podstawie biletów jednorazowych);
 2.  uprawnione są osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych);  
 3. w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnione są następujące osoby (na podstawie biletów jednorazowych):  
  • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 
  • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; 
  • posiadacze ważnej Karty Polaka;
  • rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny;
  • dzieci i młodzież (nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia) w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich.

Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% podczas podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Do ulgi 33% przy przejazdach pociągami osobowymi (na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych imiennych) uprawnieni są nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty państw oraz szkołach europejskich.

Ulgi handlowe

Są to ulgi przyznawane przez przewoźników wybranym grupom pasażerów w ramach kształtowania własnej polityki taryfowej lub ulgi przysługujące podróżnym, którzy posiadają wykupione do nich uprawnienie. Przykładem takich ulg są oferowane przez niektóre spółki przewozowe zniżki dla osób do 26 roku życia, które nie są uczniami lub studentami, albo seniorów powyżej 60 lub 65 lat na podstawie dowolnego dokumentu tożsamości określającego wiek.

do góry