Nawigacja

Dla studenta

Czy międzynarodowa legitymacja studencka ISIC uprawnia do ulgowych przejazdów polską koleją?

Jako dokument poświadczający prawo do korzystania z ustawowej ulgi studenckiej (51%) podczas przejazdu koleją w Polsce jest ona dopuszczona wyłącznie dla osób studiujących za granicą, pod warunkiem że:
- posiadają polskie obywatelstwo, bądź
- są obywatelami Unii Europejskiej i posiadają prawo stałego pobytu w Polsce, bądź
- są członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej posiadającego prawo stałego pobytu w Polsce.

Osoby te muszą wówczas okazać kontrolerowi legitymację ISIC potwierdzającą naukę na zagranicznej uczelni wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku (ulga studencka przysługuje do ukończenia 26 roku życia), a w przypadku obcokrajowca z obywatelstwem w innym kraju Unii Europejskiej – także z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu w Polsce (odpowiednio swojego lub członka rodziny). ISIC występuje obecnie w dwóch formach: tradycyjnej karty plastikowej (the ISIC card) oraz karty wyświetlanej na urządzeniu mobilnym (virtual ISIC card, ISIC virtual ID). Obie formy legitymacji ISIC dla ww. grupy osób będą stanowiły dokument poświadczający uprawnienie do ulgi w pociągach.

Uwaga! W świetle obowiązujących przepisów legitymacja ISIC nie stanowi dla studentów polskich uczelni zamiennika legitymacji studenckiej wydawanej przez tutejsze placówki edukacyjne. Kartą ISIC nie może się również posłużyć na polskiej kolei student z innego kraju, który nie posiada prawa stałego pobytu w Polsce lub nie jest członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej mającego w naszym kraju prawo stałego pobytu (np. zagraniczny turysta).

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810).

do góry