Nawigacja

Monitoring bezpieczeństwa

Monitoring bezpieczeństwa

Inicjowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podmiotów funkcjonujących na krajowym rynku kolejowym, w tym w szczególności przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej, a także podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego jako całości, wymaga stałego dostępu do wiedzy na temat zagrożeń identyfikowanych przez poszczególnych uczestników rynku, danych na temat trendów w zakresie bezpieczeństwa oraz informacji o postępach we wdrażaniu zaleceń wydawanych w obszarze bezpieczeństwa.

Wymaga to w szczególności rzetelnego i spójnego raportowania zdarzeń kolejowych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej, stałego przetwarzania i analizowania informacji na temat tych zdarzeń, w tym danych o charakterze statystycznym oraz analizowania i wdrażania zaleceń bezpieczeństwa, w oparciu o właściwe procedury systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Informacje na temat trendów w obszarze bezpieczeństwa, z jednej strony stanowią kluczowy czynnik w procesie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstw kolejowych oraz umożliwiają doskonalenia przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania (monitorowanie efektywności systemów i wdrażanie rozwiązań wpływających na minimalizację ryzyk), a z drugiej strony pomagają w kształtowaniu polityki nadzorczej organów administracji państwowej w stosunku do podmiotów sektora kolejowego,

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, realizując zadania w ww. obszarze, gromadzi i analizuje cały szereg informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Źródłem tych informacji są w przeważającej mierze podmioty sektora kolejowego, które zobowiązane są przepisami prawa do przedkładania danych obejmujących, w szczególności:

  • zdarzenia, zaistniałe na sieci kolejowej (incydenty, wypadki, znaczące wypadki, poważne wypadki);
  • raporty w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury;
  • sprawozdania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie;
  • Sprawozdania doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych;
  • Informacje o wdrożeniu rekomendacji Przewodniczącego PKBWK.

Informacje pochodzące z ww. źródeł są poddawane systematycznej analizie, pod kątem identyfikacji obszarów problemowych, trendów oraz kluczowych ryzyk, które powinny być minimalizowane na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze kolejnictwa oraz systemu kolejowego jako całości.

Skuteczny system monitorowania bezpieczeństwa powinien zatem umożliwiać zainteresowanym podmiotom ocenę efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie danego podmiotu oraz gwarantować, że środki kontroli ryzyka, przyjmowane zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i systemu kolejowego jako całości, są efektywne i przynoszą oczekiwane rezultaty.

do góry