Nawigacja

Wymagania krajowe

Zwolnienia z interoperacyjności

KIEDY W OGÓLE NIE STOSUJEMY USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM?

Przepisów ustawy o transporcie kolejowym nie stosuje się do (art. 3):

 1. tramwajów i linii tramwajowych, z wyjątkiem przepisów, które stosuje się odpowiednio do linii tramwajowych lokalizowanych poza pasem drogowym;
 2. transportu szynowego wykonywanego w ramach wewnątrzzakładowego procesu produkcji, przetwórstwa lub dystrybucji, jednego lub kilku sąsiadujących przedsiębiorstw, w tym na obszarze górniczym - kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, zakładów hutniczych i koksowni, w trakcie którego pojazdy w nim uczestniczące nie wyjeżdżają poza obszar przedsiębiorstw lub wyjeżdżają wyłącznie na infrastrukturę prywatną;
 3. transportu linowego i linowo-terenowego (wyjątek – art. 10 ust. 3 oraz 3a ustawy);
 4. transportu kolejowego wykonywanego na liniach kolejowych o szerokości toru mniejszej niż 300 mm.

KIEDY NIE STOSUJEMY PRZEPISÓW USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM O INTEROPERACYJNOŚCI?

W art. 3 ustawy o transporcie kolejowym wskazano obszary, dla których wymagania z zakresu interoperacyjności systemu kolei nie stosuje się do:

 1. infrastruktury nieczynnej ;
 2. infrastruktury prywatnej i przedsiębiorców wykonujących na niej przewozy, w tym do bocznic kolejowych będących infrastrukturą prywatną ;
 3. kolei wąskotorowych ;
 4. metra ;
 5. sieci kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei Unii i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych, oraz do przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych ;
 6. infrastruktury kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego ;
 7. pojazdów historycznych, pojazdów turystycznych oraz pojazdów kolejowych przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego .

CO STOSUJEMY ZAMIAST PRZEPISÓW O INTEROPERACYJNOŚCI?

Zastosowanie mają wyłącznie krajowe regulacje prawne, w tym przepisy rozporządzenia z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli urządzeń i pojazdów kolejowych wydanym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1923).

Dla wyrobów kolejowych oraz pojazdów poruszających się po tej infrastrukturze, konieczne jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, czyli dokumentu uprawniającego do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia (art. 22 f).

CO TRZEBA ZROBIĆ BY UZYSKAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI?

Procedura uzyskania świadectwa jak i warunki jakie należy spełnić zostały opisane w art. 22f znajdują się pod linkami:

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji dla pierwszego egzemplarza typów urządzeń lub typów budowli

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Warunki jakie musi spełnić jednostka organizacyjna by być uprawnioną do przeprowadzania takich badań zostały określone w art. 22g ustawy o transporcie kolejowym znajdują się pod linkiem:

do góry