Nawigacja

Wymagania krajowe

Zgodnie z dyrektywą w sprawie interoperacyjności systemu kolei państwa członkowskie mogą postanowić, że środki przyjęte przez nie w celu wdrożenia ww. dyrektywy nie obejmują:

a)    metra, tramwajów i innych systemów kolei lekkiej;

b)   sieci, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolejowego i przeznaczone są tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, miejskich lub podmiejskich, a także przedsiębiorstw kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci;

c)    infrastruktury kolejowej należącej do właścicieli prywatnych oraz pojazdów działających jedynie na tej infrastrukturze na użytek jej właścicieli w ramach ich własnej działalności w zakresie transportu towarów;

d)    infrastruktury i pojazdów przewidzianych wyłącznie do użytku lokalnego, historycznego lub turystycznego.

Mając na uwadze powyższe również w ustawie o transporcie kolejowym zostały wskazane obszary, dla których wymagania z zakresu interoperacyjności systemu kolei nie maja zastosowania. Są to:

1) bocznice kolejowe;

2) infrastruktura prywatna;

3) metro;

4) sieci kolejowe, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych oraz do przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych.

Zastosowanie mają wyłącznie krajowe regulacje prawne, w tym przepisy rozporządzenia z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli urządzeń i pojazdów kolejowych wydanym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 720).

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym dla wyrobów kolejowych oraz pojazdów poruszających się po tej infrastrukturze konieczne jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, czyli dokumentu uprawniającego do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia. Procedura uzyskania świadectwa jak i warunki jaki należy spełnić zostały opisane w art. 22f ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli urządzeń i pojazdów kolejowych wydanym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 720).

Kolejne świadectwa dla danego typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia  wydawane są na podstawie certyfikatu zgodności z typem czyli dokumentu wystawianego przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych koniecznych do stwierdzania zgodności z typem, który potwierdza, że dane urządzenie, budowla albo pojazd kolejowy jest zgodny z typem, który uprzednio uzyskał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu.

Warunki jakie musi spełnić jednostka organizacyjna by być uprawniona do przeprowadzania takich badań zostały określone w art. 22g ustawy o transporcie kolejowym. Procedura uzyskania zgody na prowadzenie takiej działalności znajduje się tutaj.

do góry