Nawigacja

Jednostki wyznaczone

Jednostka wyznaczona w zakresie dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności, prowadzi działalność w obszarze weryfikacji zgodności z przepisami krajowymi. Dotyczy to przeprowadzania oceny zgodności podsystemów strukturalnych na zgodność z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. Stanowi ona stronę trzecią w procesie dopuszczania do eksploatacji podsystemów. Oznacza to, że powinna ona działać w sposób obiektywny, pozostawać bezstronną i niezależną w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia. W celu uzyskania statusu jednostki wyznaczonej w zakresie weryfikacji zgodności z przepisami krajowymi, niezbędne jest wyznaczenie jej przez Prezesa UTK.

Uprawnione do złożenia wniosku o wyznaczenie przez Prezesa UTK są podmioty, które wcześniej uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie oceny zgodności podsystemów na zgodność z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji wydawana jest zgodnie z programem akredytacji dla jednostek wyznaczonych – DAN-02 „Akredytacja do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej”, opublikowanym na stronie Polskiego Centrum Akredytacji. Dodatkowo, jednostka oceniająca zgodność ubiegająca się o akredytację i akredytowana do celów notyfikacji i/lub wyznaczenie powinna spełniać wymagania akredytacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności.

Wyznaczenie może uzyskać jednostka oceniająca zgodność, która spełnia następujące warunki:

  • jednostka oceniająca zgodność musi być powołana na podstawie prawa krajowego i mieć osobowość prawną;
  • jest niezależna i bezstronna w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia, w szczególności nie angażuje się w żadną działalność, która może zagrozić jej niezależności lub rzetelności, w tym projektowanie, produkcję, wprowadzanie do obrotu, instalowanie, użytkowanie lub konserwację ocenianych wyrobów, a także usługi doradcze (kryterium to dotyczy również kierownictwa i pracowników jednostki);
  • posiada środki niezbędne do odpowiedniego wykonywania zadań technicznych i administracyjnych związanych z działalnością w zakresie oceny zgodności oraz posiada dostęp do wszelkich niezbędnych urządzeń lub obiektów;
  • dysponuje personelem o odpowiednim wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu w zakresie przeprowadzanej oceny zgodności;
  • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości odpowiedniej dla ryzyka związanego z prowadzoną działalnością;
  • jej kierownictwo i pracownicy musi przestrzegać tajemnicy zawodowej w odniesieniu
    do wszystkich informacji uzyskanych podczas wykonywanych zadań;
  • dysponuje przejrzystymi i powtarzalnymi procedurami oraz opisami procedur, zgodnie, z którymi przeprowadza się ocenę zgodności, procedurami, dzięki którym możliwe jest odróżnienie zadań wykonywanych w ramach notyfikacji od wszelkiej innej działalności, a także procedurami służącymi prowadzeniu działalności przy uwzględnieniu wielkości, sektora, struktury przedsiębiorstw, stopnia złożoności technologii wytwarzania wyrobu oraz masowego lub seryjnego charakteru procesu produkcyjnego;
  • posiada certyfikat akredytacji wydany zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, odpowiedni do zakresu wnioskowanego wyznaczenia.

Przy składaniu wniosku należy również przedłożyć dowód uiszczenia opłaty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, regulującym wysokość opłat dotyczących wyznaczenia podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej, opłata wynosi 7 000 zł.

Po wydaniu decyzji o wyznaczeniu podmiotu do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej, Prezes UTK informuje o tym fakcie Komisję Europejską i pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Prezes UTK zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Transportu Kolejowego wykaz jednostek wyznaczonych wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień. Aktualny rejestr znajduje się tutaj:

do góry