Nawigacja

Jednostki notyfikowane

Jednostki notyfikowane

Jednostka notyfikowana w zakresie dyrektywy 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej, prowadzi działalność w obszarze weryfikacji WE podsystemów strukturalnych oraz oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności. Stanowi ona stronę trzecią w procesie dopuszczania do eksploatacji podsystemów i składników interoperacyjności. Oznacza to, że powinna ona działać w sposób obiektywny, pozostawać bezstronną i niezależną w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia. W celu uzyskania statusu jednostki notyfikowanej w odniesieniu do dyrektywy 2016/797, niezbędne jest uzyskanie autoryzacji Prezesa UTK, a następnie notyfikacji Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim UE.

Uprawnione do złożenia wniosku o udzielnie autoryzacji są jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria, które wcześniej uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei dla składników interoperacyjności i weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych.

Autoryzację może uzyskać jednostka oceniająca zgodność, która spełnia następujące warunki:

 • jednostka oceniająca zgodność musi być powołana na podstawie prawa krajowego i mieć osobowość prawną; 
 • jest niezależna i bezstronna w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia, w szczególności nie angażuje się w żadną działalność, która może zagrozić jej niezależności lub rzetelności, w tym projektowanie, produkcję, wprowadzanie do obrotu, instalowanie, użytkowanie lub konserwację ocenianych wyrobów, a także usługi doradcze (kryterium to dotyczy również kierownictwa i pracowników jednostki);
 • posiada środki niezbędne do odpowiedniego wykonywania zadań technicznych i administracyjnych związanych z działalnością w zakresie oceny zgodności oraz posiada dostęp do wszelkich niezbędnych urządzeń lub obiektów;
 • dysponuje personelem o odpowiednim wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu w zakresie przeprowadzanej oceny zgodności;
 • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości odpowiedniej dla ryzyka związanego z prowadzoną działalnością;
 • jej kierownictwo i pracownicy musi przestrzegać tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych podczas wykonywanych zadań;
 • bierze udział w działalności normalizacyjnej i w działalności grupy koordynującej jednostki notyfikowane, powołanej na podstawie odpowiedniego prawodawstwa unijnego lub zapewniać informowanie o tej działalności swoich pracowników, traktując dokumenty i decyzje opracowywane w wyniku prac grupy koordynującej jednostki notyfikowane jako ogólne wytyczne;
 • spełnia dodatkowe warunki, określone w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub w przepisach wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne, w tym w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;
 • dysponuje przejrzystymi i powtarzalnymi procedurami oraz opisami procedur, zgodnie z którymi przeprowadza się ocenę zgodności, procedurami, dzięki którym możliwe jest odróżnienie zadań wykonywanych w ramach notyfikacji od wszelkiej innej działalności, a także procedurami służącymi prowadzeniu działalności przy uwzględnieniu wielkości, sektora, struktury przedsiębiorstw, stopnia złożoności technologii wytwarzania wyrobu oraz masowego lub seryjnego charakteru procesu produkcyjnego;
 • jednostki oceniające zgodność, które zostały notyfikowane w odniesieniu do podsystemów „sterowanie – urządzenia torowe” lub „sterowanie – urządzenia pokładowe”, uczestniczą w działaniach grupy ds. ERTMS, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2016/796;
 • jednostka ubiegająca się o autoryzację zapewnia, że wynagrodzenie kierownictwa jednostki oraz jej pracowników nie jest uzależnione od liczby wydanych ocen zgodności ani od wyników tych ocen.

Po wydaniu decyzji o udzieleniu autoryzacji, Prezes UTK dokonuje notyfikacji jednostki oceniającej zgodność. Zgłoszenie kierowane jest do Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które mogą zgłaszać swoje uwagi w terminie 14 dni od dnia notyfikacji jednostki. Brak zastrzeżeń tych podmiotów umożliwia wpisanie jednostki oceniającej zgodność do tzw. bazy NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), tj. do wykazu jednostek notyfikowanych, który ma charakter jedynie informacyjny i dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando

Poniżej dostępne są zakresy autoryzacji udzielonej przez Prezesa UTK dla jednostek certyfikujących:

 • Certyfikacja Infrastruktury Transportu sp. z o.o.
 • TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.
 • Certa JN sp. z o.o.
 • Politechnika Warszawska - Ośrodek Certyfikacji Transportu 
 • Infracert TSI sp. z o.o.
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • Polski Instytut Interoperacyjności sp. z o.o.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
 • Instytut Kolejnictwa
 • TÜV SÜD Polska sp. z o.o.
 • SIGNAL CERT sp. z o.o.
do góry