Nawigacja

Grupa Użytkowników ERTMS

Grupa Użytkowników ERTMS

Wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na polskiej sieci kolejowej jest strategicznym przedsięwzięciem, od którego w znacznej mierze zależy podniesienie poziomu bezpieczeństwa i konkurencyjności kolei. Projekt ten jest wymieniany w kluczowych dokumentach strategicznych opisujących przyszłość polskiego sektora transportu kolejowego.

Z doświadczeń europejskich wynika, że wdrażanie ERTMS jest procesem wysoce złożonym. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy można wymienić znaczną liczbę interesariuszy zaangażowanych we wdrażanie systemu (producenci urządzeń przytorowych i pokładowych, zarządcy infrastruktury, przewoźnicy, jednostki notyfikowane a także końcowi użytkownicy systemu – maszyniści czy dyżurni ruchu), zmiany w regulacjach prawnych i wymaganiach technicznych czy nadal niewielkie doświadczenia z eksploatacji systemu. Również polskie doświadczenia we wdrażaniu systemu pokazały, że istnieje potrzeba funkcjonowania stałej platformy komunikacji między interesariuszami zaangażowanymi w ten proces.

Mając na uwadze powyższe, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego postanowił powołać w 2019 roku Grupę Użytkowników ERTMS w Polsce. Celem funkcjonowania tego gremium jest:

 • poprawa koordynacji wdrażania ERTMS w Polsce;
 • stworzenie forum wymiany doświadczeń z eksploatacji i realizacji projektów dotyczących ERTMS dla użytkowników systemu;
 • analizowanie doświadczeń europejskich we wdrażaniu ERTMS.

Do zadań grupy należy w szczególności:

 • identyfikacja i analiza barier utrudniających niezakłócone działanie systemu ERTMS w Polsce oraz formułowanie zaleceń odnośnie ich usunięcia;
 • analiza i wymiana doświadczeń z wdrażania i eksploatacji ERTMS w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym materiałów prezentowanych na europejskich grupach roboczych dotyczących systemu;
 • identyfikacja, formułowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk we wdrażaniu ERTMS;
 • opiniowanie i konsultowanie dokumentów dotyczących wdrażania ERTMS w Unii Europejskiej lub w Polsce.

Dotychczasowe prace Grupy Użytkowników ERTMS objęły takie tematy, jak:

 • wpływ zmiennych narodowych systemu ETCS i sposobu jego obsługi na efektywność ruchu kolejowego;
 • specyfikacja i realizacja testów ESC i RSC;
 • zakłócenia w działaniu sieci GSM-R;
 • krzywe hamowania w systemie ETCS;
 • przyszłe wdrożenie systemu FRMCS.

Szczegółowy wykaz dotychczasowych i planowanych prac Grupy Użytkowników ERTMS zebrano w tabeli (plik xlsx).

Podmioty zaangażowane we wdrażanie i eksploatację systemu ERTMS w Polsce pragnące dołączyć do prac Grupy Użytkowników ERTMS (lub zaktualizować dane przedstawicieli) mogą zgłaszać swój akces pocztą elektroniczną na adres utk@utk.gov.pl.

do góry