Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Informacja w sprawie dopuszczania do eksploatacji nawierzchni bezpodsypkowych

W związku z powtarzającymi się zapytaniami kierowanymi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie procedury dopuszczania do eksploatacji nawierzchni bezpodsypkowych, przedstawiamy wyjaśnienia w niniejszej sprawie.

Prezes UTK dokonał wieloaspektowej analizy powyższego zagadnienia biorąc pod rozwagę:

  • obowiązujące uwarunkowania prawne wynikające z ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 720), zwanego dalej: „rozporządzeniem”;
  • istniejące polskie i europejskie normy w zakresie kolejnictwa;
  • funkcję, jaką pełnią elementy nawierzchni bezpodsypkowej w konstrukcji drogi szynowej;
  • parametry techniczne dostępnych na rynku rozwiązań.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy Prezes UTK stwierdza, co następuje.

Do systemów nawierzchni bezpodsypkowych, które są przedmiotem niniejszego wyjaśnienia, należą rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni kolejowej, w których elementy podpierające szyny stanowią:

  1. podpory blokowe,
  2. płyty betonowe z ciągłym podparciem szyny w kanale szynowym,
  3. płyty betonowe z punktowym podparciem szyny,
  4. podkłady betonowe lub podpory blokowe zespolone z płytą betonową.

1. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ podpory blokowej.

Podpory blokowe zostały wymienione w rozporządzeniu (§ 6 - § 11) w zamkniętym katalogu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, dla których wydawane jest świadectwo dopuszczenia do eksploatacji.

2. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu nie jest wydawane na płyty betonowe z ciągłym podparciem szyny w kanale szynowym oraz płyty betonowe z punktowym podparciem szyny.

Funkcjonalnie nawierzchnie bezpodsypkowe pełnią identyczną rolę jak elementy nawierzchni konwencjonalnej (podsypkowej), tzn. przenoszą obciążenia z szyn na niżej położne warstwy konstrukcji drogi szynowej (podsypkę lub podtorze). Natomiast podstawowa różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami polega na eliminacji podsypki, w wyniku czego m.in. zmniejsza się podatność toru na trwałe odkształcenia. Pomimo tego, że elementy o identycznej funkcjonalności, tj. podkłady kolejowe, podrozjazdnice oraz mostownice zostały ujęte w rozporządzeniu, konstrukcje nawierzchni bezpodsypkowych, inne niż podpory blokowe, nie zostały objęte zakresem ww. rozporządzenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy Prezes UTK stwierdził, że podobieństwo funkcjonalne nie stanowi w tym przypadku podstawy do podlegania pod procedurę dopuszczania do eksploatacji, ze względu na znaczące różnice konstrukcyjne i eksploatacyjne tych rozwiązań. Oznacza to, że elementy betonowe nawierzchni bezpodsypkowej mogą być stosowane w konstrukcji drogi szynowej po wprowadzeniu do obrotu jako wyrób budowlany zgodnie z prawem budowlanym.

3. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na prefabrykowane nawierzchnie bezpodsypkowe, których konstrukcja odpowiada podporze blokowej.

Spośród stosowanych powszechnie nawierzchni dróg szynowych należy wyodrębnić konstrukcje wykonywane w technologii prefabrykacji betonowej, które są zbliżone do nawierzchni wykonanych z podpór blokowych zespolonych z płytą żelbetową. Dotyczy to prefabrykowanych płyt betonowych, w których węzeł kotwiący jest przymocowany do fragmentu płyty wyodrębnionego w sposób materiałowy lub konstrukcyjny z pozostałej części płyty. Tego typu rozwiązania pełnią taką samą funkcję w nawierzchni drogi szynowej, posiadają bardzo zbliżoną konstrukcję (tzn. wymiary i materiały), a charakter ich pracy w niewielkim stopniu odbiega od eksploatacji nawierzchni z podpór blokowych wykonanych „in situ”. Wobec tego o różnicy pomiędzy tego typu rozwiązaniami stanowi technologia wykonania oraz szczegóły konstrukcyjne nieistotne z punktu widzenia funkcji, jaką pełnią w nawierzchni.  W związku z tym, poprzez analogiczność do podpory blokowej, należy dla tego typu rozwiązań uzyskać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu.

4. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ systemu przytwierdzeń stosowany w nawierzchnia bezpodsypkowych.

Systemy przytwierdzeń podlegają pod procedurę uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ponieważ zostały wprost wymienione w zamkniętym katalogu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, na które Prezes UTK wydaje świadectwo.

 

do góry