Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Prezesa UTK w sprawie potwierdzenia zgodności wyrobu z typem

19.05.2016

Prezentujemy stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie potwierdzenia zgodności wyrobu z typem, określonym w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji typu, wydanym przed 31 marca 2014 r. Stanowisko odnosi się do typów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych dla których Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na podstawie:

  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 103, poz. 1090, z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 919), które utraciło moc 31 marca 2014 r.

Należy zauważyć, że świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, zgodnie z art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.), to dokument uprawniający do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, typu urządzenia lub typu budowli. Dopuszczenie do eksploatacji typu, rozumianego jako powtarzalne rozwiązanie konstrukcyjne, nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do eksploatacji konkretnego egzemplarza odpowiednio pojazdu kolejowego, urządzenia czy też budowli. Zezwolenie na eksploatację konkretnego egzemplarza dopuszczonego typu, następuje obecnie dopiero po potwierdzeniu zgodności danego egzemplarza z typem, dla którego Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji w oparciu o certyfikat zgodności typu. Zaznaczyć należy, że świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydawane na podstawie wyżej wspomnianych rozporządzeń, nie było wydawane po uzyskaniu przez wnioskodawcę certyfikatu zgodności typu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1152), świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla budowli, urządzenia lub pojazdu kolejowego wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, zachowują ważność i uprawniają do prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej regulacje należy zwrócić uwagę, że w części świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu wydanych na podstawie ww. rozporządzeń, zawarto zapis o konieczności potwierdzania zgodności z typem pod nadzorem Prezesa UTK. W tych przypadkach należy dalej stosować procedurę opisaną tutaj.

W pozostałych przypadkach, w których świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane zostało na podstawie rozporządzenia z 2004 r. lub rozporządzenia z 2012 r., zastosowanie mają poniższe zasady.

Jeżeli w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, urządzenia lub pojazdu kolejowego nie zawarto zapisu o konieczności potwierdzania zgodności z typem pod nadzorem Prezesa UTK, to wówczas producent może samodzielnie potwierdzić zgodność wyrobu z typem, wystawiając deklarację zgodności z typem zgodnie z procedurami określonymi w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram wprowadzania produktów do obrotu (Dz. Urz. UE L 218 z 13 sierpnia 2008 r., s. 82), w oparciu o dostępną dokumentację techniczną.

Należy podkreślić, że to producent wyrobu dysponuje odpowiednią dokumentacją techniczną, w tym tą wskazaną w treści świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Tym samym to na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej producent powinien potwierdzić zgodność wyrobu z typem, dla którego wydano świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu nieodnoszące się do certyfikatu zgodności typu. Gwarantuje to bezpieczeństwo systemu kolei.

Potwierdzenie zgodności z typem budowli, urządzenia lub pojazdu kolejowego jest wydawane na wyłączną odpowiedzialność podmiotu sporządzającego taki dokument i powinno zawierać co najmniej:

  • oznaczenie podmiotu wystawiającego dokument;
  • oznaczenie pozwalające na jednoznaczną identyfikację wyrobu (np. typ lub typoszereg, numer fabryczny);
  • numer świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu;
  • datę wystawienia.

Posiadanie takiego dokumentu, przy jednoczesnym spełnieniu innych prawnych wymagań, pozwala uznać budowlę, urządzenia lub pojazdy kolejowe za dopuszczone do eksploatacji.

do góry