Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK przypomina o obowiązku posiadania świadectwa bezpieczeństwa przez użytkownika bocznicy

05.04.2016

Ustawa o transporcie kolejowym nakłada na użytkownika bocznicy kolejowej obowiązek posiadania świadectwa bezpieczeństwa, które upoważnia do eksploatacji bocznicy. Świadectwo jest dokumentem wydawanym na 5 lat. Prezes UTK dokonuje przedłużenia świadectw bezpieczeństwa na wniosek złożony przez właściwy podmiot, nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności dokumentu.

Świadectwo jest wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z bocznicy: prawo własności lub użytkowania wieczystego danej nieruchomości (odpis zwykły z księgi wieczystej) lub inny dowód władania, np. umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości;

2. Wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń;

3. Wykaz przepisów wewnętrznych określających warunki prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych albo oświadczenie o stosowaniu regulacji wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę; w przypadku składania oświadczenia o korzystaniu z regulacji zarządcy lub przewoźnika należy wymienić wykorzystywane instrukcje;

4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych; jeżeli podmiot nie eksploatuje pojazdów kolejowych - oświadczenie o nieposiadaniu i nie eksploatowaniu własnego pojazdu kolejowego na terenie bocznicy kolejowej,

5. Oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i wydanych na jej podstawie przepisach,

6. Regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej z którą bocznica kolejowa jest połączona. Regulamin powinien być opracowany na podstawie wytycznych zawartych w obwieszczeniu Prezesa UTK z 10 lutego 2010 r. Regulamin należy złożyć w oryginale (łącznie z załącznikami), bądź w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, zgodnie z zapisami art. 76a § 2 k.p.a.

7. Jeżeli użytkownik bocznicy nie prowadzi prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi,  powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi w rozumieniu Regulaminu dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych (RID) i/lub zał. 2 do SMGS.

Wniosek podlega opłacie. Warunkiem wszczęcia postępowania o wydanie lub przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa jest uiszczenie opłaty dla danego rodzaju czynności, tj.:

  • 3000 zł dla wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa,
  • 1500 zł dla wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa.

Powyższą opłatę należy przelać na konto bankowe UTK:

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Nr konta:  47 1010 1010 0055 0022 3100 0000

UTK przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym prowadzenie działalności bez świadectwa bezpieczeństwa związane jest z ryzykiem wymierzenia kary pieniężnej.

do góry