Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek zgłaszania od 1 marca zdarzeń przez użytkowników bocznic kolejowych, zarządców i przewoźników kolejowych

15.03.2016

W związku w wejściem w życie zmian w ustawie o transporcie kolejowym od 1 marca 2016 r., zgodnie z art. 13 ust. 1a pkt 7a do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego należy nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisję kolejową. Nowelizacja ustawy wprowadziła również obowiązek zgłaszania zdarzeń przez użytkowników bocznic kolejowych.

W aktualnym stanie prawnym zarządcy, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania poważnych wypadków, wypadków i incydentów Przewodniczącemu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Prezesowi UTK - art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1297, z późn. zm.).

Wraz z wejściem w życie ustawy wygasło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Transportu z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 89, poz. 593). Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z 2 marca 2016 r. „brak ww. rozporządzenia nie powinien stanowić przeszkody dla kontynuacji dotychczasowej praktyki w zakresie badania zdarzeń kolejowych z uwagi na przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1297, z późn. zm.), uregulowania prawa unijnego, a także wymagania, stosowane w poszczególnych podmiotach, systemach zarzadzania bezpieczeństwem i przepisach wewnętrznych. W ocenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa „wymogi te powinny być stosowane w okresie przejściowym do czasu wydania nowego rozporządzenia.”

Do momentu wejścia w życie szczególnych przepisów regulujących postępowanie w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym przez użytkowników bocznic kolejowych, Prezes UTK rekomenduje następujący model postępowania.

Pracownik kolejowy jest obowiązany osobiście, a jeżeli nie jest to możliwe, za pośrednictwem innych osób, niezwłocznie zgłosić zdarzenie, używając wszelkich dostępnych środków:

1. dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu lub dyspozytorowi zarządcy infrastruktury - w przypadku zdarzeń zaistniałych poza bocznicą kolejową;

albo

2. użytkownikowi bocznicy kolejowej albo przewoźnikowi kolejowemu, który objął użytkowane bocznice kolejowe certyfikatem bezpieczeństwa - w przypadku zdarzeń zaistniałych na bocznicy kolejowej.

Zgłaszając zdarzenie należy podać jego miejsce, czas, opis i skutki. Brak możliwości natychmiastowego podania niektórych danych nie może opóźniać zgłoszenia.

Użytkownik bocznicy kolejowej albo przewoźnik kolejowy użytkujący bocznicę, któremu zgłoszono zdarzenie, jest zobowiązany niezwłocznie po jego zaistnieniu powiadomić o nim:

1. Przewodniczącego PKBWK;

2. oddział terenowy Urzędu Transportu Kolejowego właściwy terytorialnie dla miejsca zdarzenia – rekomendowany sposób powiadomienia: wiadomość SMS;

3. członków komisji.

Informację o dokonaniu poszczególnych czynności, należy odnotować w prowadzonej dokumentacji.

Prezes UTK uruchomił specjalne telefony w celu przekazywania informacji o zdarzeniach. Informacje należy zgłaszać wysyłając wiadomość SMS lub telefonicznie na numer telefonu kontaktowego, zgodnie z właściwością miejscową zdarzenia (patrz mapka poniżej). Infolinia służy do przekazywania krótkich wiadomości o zdarzeniu i stanowić ma najprostszy, a zarazem najszybszy sposób komunikacji.

Wykaz numerów telefonów, wg województw:

572-591-121 – łódzkie, mazowieckie, podlaskie
572-591-122 – lubelskie, podkarpackie
572-591-123 – małopolskie, świętokrzyskie
572-591-124 – opolskie, śląskie
572-591-125 – kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
572-591-126 – dolnośląskie, lubuskie
572-591-127 – wielkopolskie, zachodniopomorskie

Rys. 1. Przekazywanie informacji o zdarzeniach – wykaz numerów telefonów

Opisany sposób informowania o zdarzeniach za pomocą numerów telefonów rekomendowany jest nie tylko dla użytkowników bocznic, ale również zarządców i przewoźników kolejowych.

Użytkownik bocznicy kolejowej lub przewoźnik kolejowy użytkujący bocznicę właściwy dla miejsca zdarzenia jest również zobowiązany pisemnie zawiadomić o zdarzeniu:

1. Przewodniczącego PKBWK;

2. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – rekomendowany sposób powiadomienia: e-mail zdarzenia@utk.gov.pl;

3. w zależności od skutków i okoliczności zdarzenia właściwą miejscowo:

a.) prokuraturę rejonową,

b.) komendę powiatową (miejską) lub rejonową Policji,

c.) komendę miejską bądź komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

d.) jednostkę Żandarmerii Wojskowej.

Pisemne zawiadomienie o zdarzeniu powinno być przekazane niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 24 godzin od jego stwierdzenia.

Zawiadomienie to powinno zawierać - zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej - następujące informacje: kategorię zdarzenia, miejsce, datę i godzinę zdarzenia, zwięzły opis, imię i nazwisko osób prowadzących pojazdy kolejowe uczestniczące w zdarzeniu (wraz z nazwą pracodawcy), numery EVN pojazdów kolejowych biorących udział w zdarzeniu, prawdopodobną zasadniczą i pozostałe przyczyny zdarzenia, przebieg akcji ratunkowej oraz wstępne skutki.

W celu ujednolicenia sposobu zawiadamiania Prezesa UTK o zdarzeniach zarządcy kolejowi, przewoźnicy kolejowi oraz użytkownicy bocznic kolejowych powinni przekazywać dokumentację dotyczącą zdarzeń zgodnie z następującymi wytycznymi:

a.) skany dokumentów (zawiadomień oraz protokołów ustaleń końcowych, a także ich ewentualne korekty) należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zdarzenia@utk.gov.pl;
b.) wiadomości e-mail powinny zawierać ujednoliconą formę tematu wiadomości wg wzoru: RODZAJ DOKUMENTU-RRRR.MM.DD-KATEGORIA ZDARZENIA-NR LINII/BOCZNICA-WOJEWÓDZTWO, np. ZAWIADOMIENIE-2016.03.01-B34-LINIA 202-POMORSKIE; w przypadku:

- RODZAJU DOKUMENTU należy podać nazwę przekazywanej informacji np.: ZAWIADOMIENIE, KOREKTA ZAWIADOMIENIA, PUK, KOREKTA PUK,
- RRRR.MM.DD należy podać datę zdarzenia kolejowego,
- KATEGORIA ZDARZENIA należy podać wstępnie ustaloną kategorię zdarzenia; w przypadku braku wstępnie określonej kategorii zdarzenia należy podać symbol „??”,
- NR LINII/BOCZNICA należy podać numer linii, na której doszło do zdarzenia, w przypadku bocznicy należy wpisać słowo „BOCZNICA”,
- WOJEWÓDZTWO – należy podać nazwę województwa, na terenie którego doszło do zdarzenia.

Dodatkowo zgłaszanie zdarzeń ułatwi wyznaczenie przez każdy podmiot koordynatora w sprawach dotyczących kwalifikacji zdarzeń. Zachęcamy wszystkie podmioty zobowiązane do ich zgłaszania, aby wyznaczyły koordynatora. Będzie to służyło do ewentualnego otrzymania dodatkowych informacji oraz bieżącego kontaktu w sprawie zdarzeń. Dane dotyczące koordynatorów należy przesyłać na adres e-mail zdarzenia@utk.gov.pl wpisując w temacie KOORDYNATOR – NAZWA PODMIOTU. Zakres danych dotyczących wyznaczonych koordynatorów należy przekazywać zgodnie z wzorem tabeli – dane osób do kontaktu:

http://www.utk.gov.pl/pl/nadzor-nad-bezpieczenst/do-pobrania-pliki-dokum/6136,Do-pobrania-pliki-dokumenty.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Transportu Kolejowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdarzenia@utk.gov.pl lub pod wskazanymi wyżej numerami telefonu – przeznaczonymi do zgłaszania zdarzeń.

Załączniki do strony

do góry