Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

REJESTR PRAW KIEROWANIA - Realizacja zalecanego środka zapobiegawczego ujętego w raporcie PKBWK nr 2/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 6, ust. 1a pkt 6 lit. c, ust. 1a pkt 7 i 9, ust. 7a oraz art. 28l ust. 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 1594) oraz w związku z zalecanymi środkami zapobiegawczymi ujętymi w Raporcie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/2/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. dotyczącymi sporządzania oraz systematycznego, okresowego aktualizowania i przedkładania do Urzędu Transportu Kolejowego wykazów pracowników posiadających prawo kierowania pojazdem kolejowym, utworzony został zbiór danych osobowych, w którym gromadzone są dane m.in. o czasie pracy pracowników posiadających prawo do kierowania pojazdem kolejowym.

W odniesieniu do powyższego zalecenia PKBWK, Urząd Transportu Kolejowego zobowiązuje przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, użytkowników bocznic kolejowych oraz przedsiębiorców zatrudniających prowadzących pojazdy kolejowe do realizacji powyższego zalecenia poprzez terminowe przesyłanie danych do Rejestru praw kierowania pojazdem kolejowym.

W celu uporządkowania procesu przekazywania danych do Rejestru, w Urzędzie Transportu Kolejowego została opracowana i wdrożona specjalna aplikacja informatyczna. Dla zapewnienia jednolitej formy danych przekazywanych przez poszczególne podmioty oraz w celu eliminacji potencjalnych błędów, jakie mogłyby wystąpić w procesie przetwarzania danych z arkuszy do aplikacji, dane do Rejestru są wprowadzane bezpośrednio przez przedstawicieli podmiotów zatrudniających pracowników posiadających prawo kierowania pojazdem kolejowym.

Aby koordynator podmiotu miał możliwość przekazywania danych do Rejestru niezbędne jest uzyskanie praw dostępu, tj. loginu i hasła. Uzyskanie uprawnień do korzystania z aplikacji Rejestr praw kierowania odbywa się na wniosek podmiotu zatrudniającego pracowników posiadających prawo kierowania pojazdem kolejowym. Wzór wniosku o przydzielenie uprawnień zamieszczono poniżej.

Mając na względzie ułatwienie koordynatorom podmiotów korzystania z aplikacji poniżej zamieszczono także „Poradnik użytkownika aplikacji Rejestr praw kierowania”.

Jednocześnie Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do Rejestru bezpośrednio przez pracodawcę, możliwe jest przekazanie danych na zasadach obowiązujących dotychczas, tj. poprzez pobranie, wypełnienie i przesłanie na adres prawakierowania@utk.gov.pl pliku „Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym”, który został zamieszczony poniżej.

do góry