Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie wyrażania zgody na tzw. przejazdy jednorazowe przesyłek nadzwyczajnych po infrastrukturze kolejowej zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktualnie żąda od zainteresowanych podmiotów, przedłożenia zgody Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na tzw. jednorazowy przewóz pojazdów kolejowych po infrastrukturze kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotyczy to przesyłki nadzwyczajnej, m.in. w celach przeprowadzenia jazd badawczych, czy przetransportowania pojazdu kolejowego w stanie nieczynnym, w przypadku pojazdów kolejowych, nie posiadających stosownych dopuszczeń tj. świadectwa dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, dla których nie zostało również wydane świadectwo sprawności technicznej. Wobec powyższego przedsiębiorcy występują do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, ze stosownymi wnioskami.

W ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, brak jest podstaw prawnych do żądania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od zainteresowanych podmiotów, zgody Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na przejazd jednorazowy. Zaznaczyć należy, iż to na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, w tym w trakcie tzw. przejazdów jednorazowych, jako przesyłek nadzwyczajnych.

Należy mieć na uwadze, iż zakres ustawowych kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego określa, w szczególności, ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o transporcie kolejowym”. Przepisy ww. ustawy o transporcie kolejowym nie przyznają Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, uprawnienia do wydawania zezwoleń, zgód, na przejazdy jednorazowe dla pojazdów kolejowych nie posiadających stosownych dopuszczeń tj. świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, czy zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.

Kierując się zasadą legalizmu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uprzejmie informuje, iż od dnia 1 września 2013 r. zaprzestaje wydawania pism wyrażających zgodę na przejazd jednorazowy pojazdów kolejowych po infrastrukturze kolejowej, jako przesyłka nadzwyczajna, nie posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, czy zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

 

do góry