Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Zunifikowane przepisy wewnętrzne – Zalecane dobre praktyki

Na spotkaniu Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym przy MTBiGM w dniu 31 maja 2012 r. zostały zdefiniowane obszary działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Jednym z tych działań jest ujednolicenie przez Urząd Transportu Kolejowego instrukcji i wprowadzenie jednolitych standardów dotyczących bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich przewoźników (pkt 4 pakietu). W tym zakresie powołano Podzespół do spraw bezpieczeństwa w sprawie unifikacji przepisów wewnętrznych.

Podzespół w pierwszej kolejności podjął prace nad ujednoliceniem następujących instrukcji:

  • instrukcji o technice pracy manewrowej,
  • instrukcji o użytkowaniu radiołączności pociągowej,
  • instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego.

Opracowane projekty przepisów zostały opublikowana na stronie internetowej UTK w dniu 1 sierpnia br. celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W wyniku konsultacji społecznych przedstawionych propozycji zunifikowanych przepisów wewnętrznych zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych, do UTK wpłynęło 26 opinii (25 w formie elektronicznej oraz 1 w formie pisemnej), od przedsiębiorstw kolejowych, związków zawodowych oraz od osób fizycznych.

Opinie „instytucjonalne” odniosły się do wszystkich w/w instrukcji. W kilku przypadkach przedłożono całkowicie nową redakcję tekstu. Opinie osób fizycznych z reguły odnosiły się do fragmentów instrukcji, którymi te osoby były zainteresowane.

W następnym etapie w wyniku pracy grupy roboczej Podzespołu, w projektach opracowań uwzględniono:

  • 38 uwag z 122 zgłoszonych do instrukcji o technice pracy manewrowej,
  • 22 uwagi z 69 zgłoszonych do instrukcji o użytkowaniu radiołączności pociągowej,
  • 37 uwag z 92 zgłoszonych do instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego.

Finalne wersje w/w instrukcji wypracowane w wyniku prac Podzespołu do Spraw Bezpieczeństwa w sprawie unifikacji przepisów wewnętrznych, zostały zaprezentowane i przyjęte na spotkaniu plenarnym 8 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry