Nawigacja

Nowy wizerunek kolei – konferencja UTK

Jak przekazać pasażerom i klientom, że współczesna kolej jest wygodna, szybka, ekologiczna i nowoczesna? Nad odpowiedzią na te i podobne pytania zastanawiało się kilkunastu ekspertów podczas Ogólnopolskiego Forum Kolejowego „Nowy wizerunek kolei”. Wydarzenie było pierwszą debatą zorganizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego z okazji Europejskiego Roku Kolei.

Dyskusja na temat wizerunku kolei rozpoczęła cykl związany z Europejskim Rokiem Kolei. Uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Kolejowego „Nowy wizerunek kolei” zastanawiali się co robić by społeczeństwo miało świadomość jak kolej jest nowoczesna, wygodna, szybka i ekologiczna, a przede wszystkim bezpieczna.

- Pamiętajmy, że na wizerunek kolei pracują wszyscy uczestnicy rynku – nie tylko przedsiębiorstwa, ale też każdy pracownik sektora. Wszyscy odpowiadamy za wizerunek naszej branży. Ale co można zrobić, by cała kolej miała coraz lepszą renomę? – rozpoczynając Forum pytał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury podczas powitania zgromadzonych przypomniał, że kolej to zarówno tabor, dworce, stan sieci kolejowych, ale też jakość obsługi pasażerów i klientów, również biznesowych. Podziękował za inicjatywę debaty, która wpisuje się w poprawę wizerunku polskiej kolei. Andrzej Bittel stwierdził, że należy poprawiać wady i eksponować sukcesy. - Na wizerunku polskich kolei ciążył efekt niedoinwestowania w każdej dziedzinie, poczynając od infrastruktury przez tabor, na inwestycjach w ludzi kończąc. Poprawie tej sytuacji służy Krajowy Program Kolejowy, Program Utrzymaniowy, Kolej Plus, a w najbliższym czasie uruchamiamy Program Przystankowy – powiedział Andrzej Bittel. - Te programy pokazują, że polska kolej się modernizuje, zmienia, ułatwia dostęp pasażerom. Inwestujemy również w tabor i zmienimy dworce – dodał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda mówił o inwestycjach infrastrukturalnych. - Na naszych oczach trwa transformacja kolei w Polsce. Modernizowane są setki kilometrów linii, po torach jeżdżą coraz nowocześniejsze pociągi, zwiększa się komfort i bezpieczeństwo pasażerów. W ten proces są zaangażowane ogromne środki unijne i krajowe – mówił wiceminister Waldemar Buda. W opinii ministra poprawa komfortu podróżowania, skrócenie czasu jazdy, modernizacja dworców, również w małych miejscowościach, i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych to priorytety polskiego rządu. Ważne jest też inwestowanie w rozwój regionalnych i lokalnych połączeń kolejowych, co pozwala przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. W latach 2014-2020 Polska kolej otrzymała około 10,2 miliarda euro. W najbliższych latach programy kolejowe będą finansowane ze środków polityki spójności, instrumentu Connecting Europe Facility – CEF oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Prezentacje

Serię prezentacji rozpoczął Jacek Wasik, Dyrektor Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, który przedstawił idee Europejskiego Roku Kolei. Duże zainteresowanie młodszych odbiorców z pewnością wzbudził konkurs DiscoverEU, który umożliwia wygranie biletów kolejowych na podróż po Europie.

W trakcie prezentacji, Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych omówiła użycie programu „Zintegrowany Model Ruchu” jako narzędzia kreowania polityki transportowej. ZMR jest narzędziem wspierającym wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027. Wśród tych warunków znalazło się m.in. określenie stanu obecnego i przyszłego planowanej infrastruktury transportowej uwzględniającej m.in. analizę ruchu i ocenę ekonomiczną opartą na analizie popytu i modelowaniu ruchu. Dyrektor Joanna Lech omówiła zarówno zawartość, jak i zastosowania aplikacji. Odpowiadała również na szczegółowe pytania o źródła danych używanych do prezentacji i symulacji obciążenia sieci kolejowej czy o możliwość korzystania z aplikacji przez przedsiębiorców.

Radosław Pacewicz, pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu ds. sektora kolejowego przedstawił działania agencji obejmujące przedsiębiorstwa sektora kolejowego. Na przykładzie Przewozów Regionalnych/Polregio pokazał, w jaki sposób ARP może zaangażować się w sanację przedsiębiorstwa kolejowego i jakie efekty przynosi to dla całego rynku.

Aleksander Wołowiec, wicedyrektor Biura Interesariuszy Kolejowych z Centralnego Portu Komunikacyjnego omówił podprogram kolejowy w ramach CPK. Zakłada on budowę w 3 etapach 1789 km linii kolejowych, które stanowić będą 12 ciągów, w tym 10 w układzie piasta i szprychy. Ma to wpłynąć na poprawę skomunikowania – najważniejsze miasta Polski będą połączone z węzłem CPK w czasie przejazdu docelowo nie dłuższym niż ok. 2,5 godziny.

Pasażerowie lubią podróżować koleją – tak odpowiedziało niemal 70% osób, które wypełniły ankietę Urzędu Transportu Kolejowego. Niektóre z odpowiedzi ponad 5 tys. pasażerów kolei przedstawił Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transportu Kolejowego. Ankietowani dostrzegają pozytywne zmiany zachodzące w przewozach kolejowych. Głównymi czynnikami, które wpływają na pozytywną ocenę i wybór transportu kolejowego są: czas przejazdu, ceny biletów (zwłaszcza w segmencie regionalnym) oraz komfort podróży. Pozytywnie ocenia się jakość obsługi ze strony drużyn konduktorskich.

Przewodniczący Komitetu OSŻD - Organizacji Współpracy Kolei, prof. Mirosław Antonowicz omówił wpływ COVID-19 na przewozy. Przytoczył dane z krajów OSŻD - w 2020 r. przewóz osób wyniósł 3,3 mld osób (5,7 mld w 2019 r.), a towarów 5,2 mld ton (5,6 mld w 2019 r.). Jednak pandemia wpłynęła także na konieczność podjęcia dodatkowych działań, jak zarządzanie zapewniające płynność procesów, kontakt z inspektorami sanitarnymi czy dezynfekcja newralgicznych miejsc w wagonach. Zdaniem przewodniczącego Komitetu OSŻD, Urząd Transportu Kolejowego jest jedną z najważniejszych instytucji potrzebnych dla rozwoju kolei w Polsce. 

Z kolei prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przypomniał, że kolej spełnia swoją rolę w przypadku dużych regularnych potoków pasażerskich. Rozkłady jazdy są podstawowym elementem mającym wpływ na komfort i wygodę pasażerów. Jego zdaniem ważne jest również przyszłościowe planowanie rozwoju sieci kolejowych, szczególnie w otoczeniu dużych aglomeracji.

Kolej jest proekologicznym środkiem transportu, idealnie dostosowanym do założeń Zielonego Ładu – takie wnioski można wyciągnąć po wysłuchaniu prezentacji dr. inż. Andrzeja Massela. Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa mówił między innymi o potrzebie elektryfikacji linii kolejowych i znaczeniu zasilania z odnawialnych źródeł energii. W Holandii energia w całości pozyskiwana jest z OZE, w Austrii w 90% z elektrowni wodnych, w Niemczech udział OZE w 2018 r. sięgał 57%.

Debata

W debacie „Co zrobić, by zachęcić pasażerów do korzystania z transportu kolejowego?” uczestniczyli dr Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A., Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A., Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio sp. z o.o., Mikołaj Grzyb, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. Krzysztof Laskowski, Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. oraz dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W trakcie dyskusji poruszano tematy związane z pro-pasażerskimi aspektami kolei – nowoczesne i dostępne dworce, tabor wykorzystujący najnowsze technologie by podróż była komfortowa. Mówiono o tym jak działać efektywnie i eliminować wykluczenie komunikacyjne. Ważnym wątkiem były sprawy związane z COVID-19 i wizerunkiem transportu publicznego. W tym kontekście bardzo ważne stało się bezpieczeństwo sanitarne. Prezes UTK mówił także o konieczności poprawy bezpieczeństwa poprzez nowe technologie takie jak ETCS Limited Supervision czy nowoczesne systemy zabezpieczeń przejazdów. W debacie poruszony został również temat przewozów towarowych i konieczności pracy nad wizerunkiem kolei także w tym obszarze, w którym kolej kojarzona jest wyłącznie z transportem towarów masowych.

- W 2021 r. pandemia nadal utrudnia prowadzenie działalności. Jednak Europejski Rok Kolei to właściwy okres, żeby promować kolej jako ekologiczną, bezpieczną i komfortową. Szczególnie ważne jest by dotrzeć do osób, które z kolei do tej pory nie korzystały, do ludzi młodych. Jestem przekonany, że jeśli dobrze wykorzystamy ten czas to wzrośnie liczba pasażerów i klientów korzystających z usług przewozów rzeczy – Forum podsumował dr inż. Ignacy Góra.

W konferencji prowadzonej w formie online udział wzięło niemal 300 osób.

Następne spotkanie w cyklu debat Ogólnopolskiego Forum Kolejowego odbędzie się 26 maja i będzie dotyczyć wpływu funduszy unijnych na rozwój kolei.

 

 

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

  • Ignacy Góra, Prezes UTK, obraz z połączenia on-line, widoczny jest tłumacz PJM.
    W konferencji prowadzonej w formie online udział wzięło niemal 300 osób. Zapewnione było tłumacznenie w Polskim Języku Migowym.
  • Jestem przekonany, że jeśli dobrze wykorzystamy ten czas to wzrośnie liczba pasażerów i klientów korzystających z usług przewozów rzeczy – Forum podsumował dr inż. Ignacy Góra.
    Jestem przekonany, że jeśli dobrze wykorzystamy ten czas to wzrośnie liczba pasażerów i klientów korzystających z usług przewozów rzeczy – Forum podsumował dr inż. Ignacy Góra.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry