Nawigacja

Punkty zaplecza technicznego dla transportu kolejowego (FAQ)

Punkty zaplecza technicznego dla transportu kolejowego   – najczęściej zadawane pytania   

Odpowiedzi na pytania zostały przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14 grudnia 2012 r. str. 32, z późn. zm.), zwaną dalej ,,dyrektywą 2012/34/UE”, a także rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją (Dz. Urz. UE L 307 z 23 listopada 2017 r. str. 1), zwane dalej ,,rozporządzeniem 2177”.

 

do góry