Nawigacja

FAQ

24. Jakie opłaty musi wnieść wnioskodawca?

Opłata za działanie przez pełnomocnika lub prokurenta wynosi 17,00 zł.

Opłata z tytułu wydania decyzji dotyczącej otwartego dostępu dla trasy przebiegającej przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 10,00 zł.

Obowiązek uiszczenia ww. opłat skarbowych ciąży na aplikancie od momentu złożenia wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej (tj. o przeprowadzenie postępowania w sprawie dotyczącej przyznania otwartego dostępu i wydania decyzji w sprawie).

Opłata skarbowa może zostać uiszczona poprzez wpłatę:

• w kasie właściwego organu podatkowego[1];

• na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.

Z uwagi na siedzibę Prezesa UTK organem podatkowym właściwym w zakresie wniesienia opłaty skarbowej jest Prezydent m.st. Warszawy. Jednostką właściwą do wnoszenia opłat skarbowych jest Centrum Obsługi Podatnika m. st. Warszawy.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej[2] aplikant powinien przedstawić dowód uiszczenia zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku tej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego wykonanie operacji bankowej.

 

[1] W rozumieniu art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546) organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściwość miejscowa organu podatkowego jest ustalana poprzez określenie siedziby organu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

[2] Dz. U. poz. 1330.

do góry