Nawigacja

FAQ

6. Jakie kroki podejmuje Prezes UTK w przypadku zidentyfikowania we wniosku braków o charakterze formalnym lub merytorycznym?

W przypadku zidentyfikowania przez organ regulacyjny braków o charakterze formalnym (polegających np. na nieprzedstawieniu trasy przejazdu planowanej nowej usługi lub okresu planowanego wykonywania nowej usługi, czy rozkładu jazdy) lub merytorycznym (polegających np. na zawarciu w powiadomieniu i załącznikach do niego informacji niepełnych lub niespójnych ze sobą pod względem treści), aplikant musi uzupełnić wniosek o niezbędne informacje. W tym celu Prezes UTK może skierować do aplikanta wezwanie do skorygowania informacji zawartych w powiadomieniu. W zależności od rodzaju zidentyfikowanych braków, aplikant może uzupełnić wniosek poprzez złożenie stosownych oświadczeń lub poprzez przedstawienie skorygowanej wersji powiadomienia.

Prawodawca unijny restrykcyjnie podchodzi do zagadnienia niekompletnego powiadomienia. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nr 2018/1795, w sytuacji gdy powiadomienie jest niekompletne, organ regulacyjny informuje o tym aplikanta i wzywa go do uzupełnienia wniosku w rozsądnym terminie, który nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. Organ regulacyjny nie może w tym czasie podejmować dalszych działań, np. zmierzających do publikacji powiadomienia lub poinformowania podmiotów uprawnionych o otrzymanym wniosku. Dopiero po uzupełnieniu braków przez aplikanta, zgodnie z wezwaniem Prezesa UTK i w terminie do tego wskazanym, organ regulacyjny przystępuje do kolejnych czynności formalnych określonych w przepisach rozporządzenia nr 2018/1795.

Powiadomienie musi być wypełnione właściwie, a braki uzupełnione we wskazanym zakresie i wyznaczonym terminie. Stosownie do art. 64 k.p.a.: Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

do góry