Nawigacja

FAQ

4. Jakich informacji należy udzielić w formularzu wniosku o wydanie decyzji o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie?

W formularzu należy uzupełnić następujące dane:

– dane identyfikujące aplikanta, tj. oficjalna nazwa prawna podmiotu (w przypadku spółek w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych[1] – taka jak w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym rejestrze), adres (w tym adres siedziby oraz adres do doręczeń w przypadku, gdy oba wskazane adresy nie są ze sobą tożsame), numer identyfikacyjny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów zagranicznych należy wskazać krajowy odpowiednik polskiego rejestru lub innego rejestru, do którego został wpisany podmiot);

– dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytania (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) – wyznaczenie takiej osoby umożliwia sprawną wymianę informacji w czasie toczącego się postępowania i pozwala szybko przekazywać dodatkowe wyjaśnienia. Osoba ta powinna posiadać wiedzę na temat prowadzonej sprawy;

– numery, daty wydania i wskazanie organu, który wydał na rzecz przewoźnika mającego wykonywać nowe przewozy certyfikat bezpieczeństwa cz. A oraz cz. B (lub certyfikat jednolity), licencję przewoźnika kolejowego (dokumenty pozwalające doprecyzować sytuację prawno-faktyczną podmiotu, który ma wykonywać nowe przewozy kolejowe);

– trasę, na której mają być wykonywane nowe przewozy kolejowe, wraz z informacją na temat:

– linii kolejowych (według oznaczenia zarządcy infrastruktury);

– stacji początkowej oraz końcowej, z uwzględnieniem pośrednich stacji zatrzymania (według oznaczenia zarządcy infrastruktury);

– kilometrażu całej trasy, a także odległości pomiędzy wszystkimi stacjami zatrzymania dla całej nowej usługi przewozu;

– godzin odjazdu i przyjazdu z każdej wskazanej stacji w ramach nowej usługi przewozu;

– okresu, w jakim ma być realizowana nowa usługa przewozu osób, wraz z dokładnym określeniem daty rozpoczęcia i zakończenia realizowania przewozów;

– częstotliwości kursowania pociągów w ramach nowej kolejowej usługi przewozu;

– ewentualnych odchyleń od planowanego rozkładu jazdy nowej usługi przewozu;

– taboru, jaki ma być wykorzystywany w nowych kolejowych przewozach; oraz

– danych, które zostały przekazane do organu regulacyjnego, lecz z uwagi na ich poufny charakter i konieczność nieujawniania szczególnie chronionych informacji handlowych[2] podlegają ochronie prawnej i z tego względu nie powinny być udostępniane podmiotom trzecim.

 

[1] Tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1526.

[2] Stosownie do art. 8 rozporządzenia nr 2018/1795.

do góry