Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie „Kolei Małopolskich” sp. z o.o. o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich na trasie Kraków Główny – Częstochowa i w relacji powrotnej

08.07.2021

11 czerwca 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek „Kolei Małopolskich” sp. z o.o.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Kraków Główny – Częstochowa i w relacji powrotnej.

Przewoźnik spełnił wszystkie wymogi prawne niezbędne do opublikowania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesa UTK) wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia 2027 r. Koleje Małopolskie planują realizować jeden kurs dziennie w obie strony w piątki oraz jeden kurs dziennie w obie strony w soboty, niedziele i w wybrane dni świąteczne, przez cały roczny rozkład jazdy. Przewoźnik dopuszcza ewentualne odstępstwa od standardowego rozkładu jazdy w dniach bezpośrednio poprzedzających tzw. długie weekendy, np. poprzez uruchomienie pary pociągów w środę przed Bożym Ciałem zamiast w piątek po Bożym Ciele. Ponadto Koleje Małopolskie dopuszczają możliwość ograniczenia kursowania w wybrane dni świąteczne (np. Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie).

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia Kolei Małopolskich, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od Kolei Małopolskich powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1.  każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2.  każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
  3.  każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795 Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

 

Numer pociągu 34110/1 34112/3
Termin kursowania (C) (5)
Km Stacja Godz.
przyj.
Godz.
odj.
Godz.
przyj.
Godz.
odj.
0,000 Kraków Główny   10:15   17:15
27,229 Słomniki Miasto 10:33 10:34 17:33 17:34
1,670 Słomniki 10:36 10:36 17:36 17:36
13,198 Miechów 10:45 10:45 17:45 17:45
9,565 Tunel 10:52 10:52 17:52 17:52
5,680 Kozłów 10:56 10:56 17:56 17:56
44,390 Koniecpol 11:21 11:21 18:21 18:21
41,621 Częstochowa Raków 11:46 11:46 18:46 18:46
3,617 Częstochowa 11:50   18:50  
146,970          

 

Numer pociągu 43111/0 43113/2
Termin kursowania (C) (5)
Km Stacja Godz.
przyj.
Godz.
odj.
Godz.
przyj.
Godz.
odj.
0,000 Częstochowa   17:24   19:24
3,617 Częstochowa Raków 17:28 17:29 19:28 19:29
41,621 Koniecpol 17:54 17:54 19:54 19:54
44,390 Kozłów 18:19 18:19 20:19 20:19
5,680 Tunel 18:24 18:24 20:24 20:24
9,565 Miechów 18:31 18:31 20:31 20:31
13,198 Słomniki 18:40 18:40 20:40 20:40
1,670 Słomniki Miasto 18:42 18:42 20:42 20:42
27,229 Kraków Główny 19:00   21:00  
146,970          

[1] „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, (zwane dalej: „Kolejami Małopolskimi” lub „Przewoźnikiem”)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32)

do góry