Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie „Kolei Małopolskich” sp. z o.o. o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich na trasie Kraków Główny – Medyka i w relacji powrotnej

08.07.2021

11 czerwca 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek „Kolei Małopolskich” sp. z o.o. [1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Kraków Główny – Medyka i w relacji powrotnej.

Przewoźnik spełnił wszystkie wymogi prawne niezbędne do opublikowania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesa UTK) wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia 2027 r. Koleje Małopolskie planują realizować jeden kurs dziennie w obie strony w soboty, niedziele oraz w wybrane dni świąteczne, przez cały roczny rozkład jazdy. Przewoźnik dopuszcza ewentualne odstępstwa od standardowego rozkładu jazdy poprzez ograniczenie kursowania w wybrane dni świąteczne (np. Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie).

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia Kolei Małopolskich, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od Kolei Małopolskich powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1.  każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2.  każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
  3.  każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795 Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

 

Numer pociągu 33105
Termin kursowania (C)
Km Stacja Godz.
przyj.
Godz.
odj.
0,000 Kraków Główny   09:30
2,416 Kraków Zabłocie 09:33 09:34
1,980 Kraków Płaszów 09:37 09:38
33,905 Bochnia 09:59 10:00
39,436 Tarnów 10:18 10:19
33,222 Dębica 10:34 10:35
46,925 Rzeszów Główny 10:57 10:58
16,784 Łańcut 11:08 11:09
20,033 Przeworsk 11:20 11:21
14,923 Jarosław 11:30 11:31
33,407 Przemyśl Zasanie 11:53 11:54
1,606 Przemyśl Główny 11:57 11:58
12,762 Medyka 12:09  
257,399      

 

Numer pociągu 33104
Termin kursowania (C)
Km Stacja Godz.
przyj.
Godz.
odj.
0,000 Medyka   18:36
12,762 Przemyśl Główny 18:47 18:48
1,606 Przemyśl Zasanie 18:50 18:51
33,407 Jarosław 19:11 19:12
14,923 Przeworsk 19:20 19:21
20,033 Łańcut 19:33 19:34
16,784 Rzeszów Główny 19:45 19:46
46,925 Dębica 20:08 20:09
33,222 Tarnów 20:24 20:25
39,436 Bochnia 20:43 20:44
33,905 Kraków Płaszów 21:02 21:03
1,980 Kraków Zabłocie 21:05 21:06
2,416 Kraków Główny 21:10  
257,399      

[1] „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, (zwane dalej: „Kolejami Małopolskimi” lub „Przewoźnikiem”)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32)

do góry