Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie „Kolei Małopolskich” sp. z o.o. o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich na trasie Kraków Główny – Stalowa Wola Południe i w relacji powrotnej

08.07.2021

11 czerwca 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek „Kolei Małopolskich” sp. z o.o.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Kraków Główny – Stalowa Wola Południe i w relacji powrotnej.

Zgodnie z wnioskiem Strony, Koleje Małopolskie planują wykonywać przewozy:

  • na odcinku Kraków Główny – Stalowa Wola jako relacja handlowa;
  • na odcinku Stalowa Wola – Stalowa Wola Południe jako relacja techniczna.

Przewoźnik spełnił wszystkie wymogi prawne niezbędne do opublikowania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesa UTK) wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia 2027 r. Koleje Małopolskie planują realizować jeden kurs dziennie w obie strony w soboty, niedziele oraz w wybrane dni świąteczne, przez cały roczny rozkład jazdy. Przewoźnik dopuszcza ewentualne odstępstwa od standardowego rozkładu jazdy poprzez ograniczenie kursowania w wybrane dni świąteczne (np. Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie).

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia Kolei Małopolskich, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od Kolei Małopolskich powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795 Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

Numer pociągu 32103/2
Termin kursowania (C)
Km Stacja Godz.
przyj.
Godz.
odj.
--- relacja handlowa ---
0,000 Kraków Główny   08:30
2,416 Kraków Zabłocie 08:31 08:34
1,980 Kraków Płaszów 08:37 08:38
33,905 Bochnia 08:59 09:00
39,436 Tarnów 09:18 09:19
33,222 Dębica 09:34 09:35
46,925 Rzeszów Główny 09:57 10:03
29,890 Kolbuszowa 10:21 10:22
22,709 Nowa Dęba 10:36 10:37
18,808 Tarnobrzeg 10:50 10:51
11,948 Sandomierz 11:02 11:08
27,918 Stalowa Wola Rozwadów 11:36 11:37
2,580 Stalowa Wola Centrum 11:40 11:41
0,900 Stalowa Wola 11:42 11:43
--- relacja techniczna ---
2,388 Stalowa Wola Południe 11:45  
275,025      

 

 

Numer pociągu 23102/3
Termin kursowania (C)
Km Stacja Godz.
przyj.
Godz.
odj.
--- relacja techniczna ---
0,000 Stalowa Wola Południe   16:58
--- relacja handlowa ---
2,388 Stalowa Wola 17:01 17:02
0,900 Stalowa Wola Centrum 17:03 17:04
2,580 Stalowa Wola Rozwadów 17:06 17:07
27,918 Sandomierz 17:34 17:40
11,948 Tarnobrzeg 17:51 17:52
18,788 Nowa Dęba 18:05 18:06
22,709 Kolbuszowa 18:20 18:21
29,890 Rzeszów Główny 18:39 18:45
46,925 Dębica 19:07 19:08
33,222 Tarnów 19:23 19:24
39,436 Bochnia 19:42 19:43
33,905 Kraków Płaszów 20:01 20:02
1,980 Kraków Zabłocie 20:05 20:06
2,416 Kraków Główny 20:10  
275,005      

 


[1] „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, (zwane dalej: „Kolejami Małopolskimi” lub „Przewoźnikiem”)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32)

do góry