Nawigacja

Powiadomienia

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wnioski POLREGIO sp. z o.o. w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasach krajowych

06.04.2020

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły wnioski POLREGIO[1] dotyczące przyznania decyzji w sprawie otwartego dostępu na następujących trasach krajowych:

 1. Białystok – Zielona Góra Główna i w relacji powrotnej (0,5[2] piątek, 0,5 sobota, 0,5 niedziela, 0,5 poniedziałek);
 2. Gdynia Główna – Wrocław Główny i w relacji powrotnej (0,5 piątek, 1[3] sobota, 1 niedziela, 0,5 poniedziałek);
 3. Gdynia Główna – Poznań Główny i w relacji powrotnej (0,5 sobota, 0,5 niedziela);
 4. Gdańsk Główny – Kołobrzeg i w relacji powrotnej (1 sobota, 1 niedziela);
 5. Olsztyn Główny – Kołobrzeg i w relacji powrotnej (0,5 sobota, 0,5 niedziela);
 6. Wrocław Główny – Kołobrzeg i w relacji powrotnej (0,5 sobota, 0,5 niedziela);
 7. Wrocław Główny – Świnoujście i w relacji powrotnej (0,5 sobota, 0,5 niedziela).

Nowe usługi POLREGIO mają być uruchamiane, we wszystkich przypadkach, w okresie od 14 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2024 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 oraz 2024/2025. Połączenia opisane powyżej w punktach 1) – 4) mają być usługami realizowanymi przez cały rok (w określonych we wnioskach dniach), natomiast połączenia z punktów 5) – 7) mają być wykonywane wyłącznie w okresie od 14 czerwca do 31 sierpnia każdego roku.

Przekazane przez Polregio wnioski wymagały korekty oraz uzupełnienia m.in. w zakresie:

 • proponowanych projektów rozkładów jazdy pociągów;
 • częstotliwości wykonywania przejazdów w rocznym rozkładzie jazdy pociągów;
 • uiszczenia wymaganych przepisami prawa opłat skarbowych;
 • doręczania korespondencji.

Po spełnieniu przez POLREGIO wymogów prawnych możliwe było opublikowanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego[4] jawnych wersji powiadomień w sprawie uruchomienia nowych usług przewozu osób, wykonywanych na zasadach komercyjnych.

Podmioty uprawnione mają możliwość wystąpienia do Prezesa UTK z wnioskami o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w ciągu 4 tygodni od daty zamieszczenia na stronie internetowej UTK informacji o wpłynięciu wniosków.

Podmiotami uprawnionymi są:

 1. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;
 2. inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej nowego krajowego połączenia pasażerskiego;
 3. zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych krajowych przewozów pasażerskich;
 4. operatorzy umów o świadczenie usług publicznych realizujący umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w pkt. 1.

Podmiot uprawniony we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej powinien przekazać następujące informacje:

 1. nazwę, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
 2. dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zapytania;
 3. wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej;
 4. informacje i dokumenty potwierdzające wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej wraz z zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia;
 5. dowody na to, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia.

Wnioski o badanie równowagi ekonomicznej powinny być złożone w formie elektronicznej. Wnioski można składać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej UTK. Wniosek taki powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelniony w inny sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wszelkie informacje wrażliwe z handlowego punktu widzenia zawarte we wniosku powinny zostać oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ponadto wniosek powinien zawierać uzasadnienie objęcia tych informacji klauzulą wyłączającą ich jawność.

[1] POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (do 23 stycznia 2020 r. występująca pod nazwą „Przewozy Regionalne”), zwana dalej „Polregio”.

[2] Przez oznaczenie „0,5” należy rozumieć pół pary kursu wykonywanej danego dnia. Przykładowo, w relacji Białystok – Zielona Góra oznacza to wykonywanie w piątek wyłącznie 1 przejazdu ze stacji początkowej Białystok do stacji końcowej Zielona Góra. Pół pary połączenia danego dnia informuje, że tego samego dnia nie jest planowane wykonywanie połączenia powrotnego, tj. w omawianym powyżej przypadku ze stacji Zielona Góra do stacji Białystok.

[3] Przez oznaczenie „1” należy rozumieć jedną parę kursu realizowaną na trasie Gdynia Główna – Wrocław Główny oraz na trasie Wrocław Główny – Gdynia Główna tego samego dnia.

[4] zwanego dalej „Prezesem UTK”.

do góry