Nawigacja

Powiadomienia

Wniosek PKP Cargo S.A. z 6 kwietnia 2017 r. o przyznanie otwartego dostępu

PKP CARGO S.A.  6 kwietnia 2017 r. złożyła wniosek o przyznanie otwartego dostępu na trasie krajowej Chabówka- Kasina Wielka- Chabówka.

Szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia planowanego połączenia  znajdują się we wniosku.

Podmioty uprawnione mogą wystąpić do Prezesa UTK o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w terminie 4 tygodni od daty zamieszczenia informacji o wpłynięciu ww. wniosków na stronie internetowej UTK.

Podmiotami uprawnionymi są:

  1. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich, obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;
  2. inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej nowego krajowego połączenia pasażerskiego;
  3. zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych krajowych przewozów pasażerskich;
  4. operatorzy umów o świadczenie usług publicznych, którzy realizują umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w lit. a).

Podmiot uprawniony we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej powinien przekazać poniższe informacje:

  • nazwa, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
  • dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zapytania;
  • wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej;
  • informacje i dokumenty potwierdzające wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej wraz z zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia; 
  • dowody, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia.

Wnioski o badanie równowagi ekonomicznej powinny być złożone w formie elektronicznej. Wnioski można składać przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

Wniosek złożony w formie elektronicznej to wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony
w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

do góry