Nawigacja

Otwarty dostęp krajowy

Przewoźnik kolejowy, który nie posiada podpisanej z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy o świadczenie usług publicznych może ubiegać się o dostęp do infrastruktury kolejowej zarządcy na podstawie wydanej przez Prezesa UTK decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej.

Prezes UTK wydaje niniejszą decyzję jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania.

Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej, jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.

OTWARTY DOSTĘP - OKRES PRZEJŚCIOWY (do końca 2017 r.)

Zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym pasażerscy przewoźnicy kolejowi świadczący usługi regularnego przewozu osób, nie muszą w momencie składania wniosków o przydzielenie tras pociągów na roczne rozkłady jazdy pociągów, obowiązujące do końca 2017 r. przedstawiać zarządcy infrastruktury decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej. Wyżej wymienieni przewoźnicy nie muszą także przedstawiać zarządcy infrastruktury umów o świadczenie usług publicznych.

Pasażerscy przewoźnicy kolejowi prowadzący działalność w zakresie regularnego przewozu osób mogą świadczyć swoje usługi na podstawie posiadanych uprawnień, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Po okresie przejściowym, a więc na rozkład jazdy pociągów 2017/2018 zarządca infrastruktury, będzie planował trasy pociągów na podstawie:

  1. umów o świadczenie usług publicznych, lub
  2. decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Wobec tego w momencie złożenia do zarządcy wniosków o przydzielenie trasy pociągów/przydzielenie zdolności przepustowej na rozkład jazdy 2017/2018, przewoźnicy muszą posiadać podpisane z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy na świadczenie usług publicznych lub wydaną przez Prezesa UTK decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej.

do góry