Nawigacja

Powiadomienia

Strona znajduje się w archiwum.

Powiadomienie RegioJet a. s. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Praha hl. n. – Przemyśl Główny i w relacji powrotnej (AKTUALIZACJA)

12 sierpnia 2020 r. czeski przewoźnik kolejowy RegioJet a. s., z siedzibą pod adresem Nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno, Republika Czeska (zwany dalej: „RegioJet” lub „Przewoźnikiem”), złożył do Prezesa UTK zaktualizowane powiadomienie (datowane na 6 sierpnia 2020 r.) o planowanych nowych usługach pasażerskich na trasie Praha hl. n. – Przemyśl Główny i w relacji powrotnej.

Przewoźnik zwrócił się do Prezesa UTK o zmianę przedmiotu i kwalifikacji prawnej postępowania administracyjnego, pierwotnie wszczętego 3 lutego 2020 r. W nowym powiadomieniu Przewoźnik zaktualizował rozkład jazdy oraz proponowaną datę rozpoczęcia wykonywania usługi.

Część trasy, na której RegioJet planuje realizować nową usługę, przebiega przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego względu Prezes UTK jest organem uprawnionym do wydania decyzji o otwartym dostępie na odcinku przebiegającym przez obszar Rzeczypospolitej Polskiej w ramach trasy międzynarodowej.

Przewoźnik ma zamiar wykonywać nową usługę przewozu osób na trasie międzynarodowej od 11 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2025 r. Planuje on realizować jeden kurs dziennie, wykonywany od poniedziałku do niedzieli, przez cały roczny rozkład jazdy. Szczegóły zostały zawarte w proponowanym rozkładzie jazdy znajdującym się poniżej.

RegioJet posiada licencję ważną bezterminowo, certyfikat bezpieczeństwa część A (ważny do 7 października 2024 r.) wydany przez czeski organ regulacyjny oraz certyfikat bezpieczeństwa część B, uprawniający do wykonywania przewozów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ważny do 30 listopada 2022 r.).

Przewoźnik poinformował, że zamierza realizować przejazdy pociągami sypialnymi złożonymi z platform, lokomotyw typu TRAXX i Vectron oraz wagonów typu Bcmz, Bvcmz i Bvcmbz. Pociągi będą dysponowały od 8 do 12 wagonami, a pojemność pociągu wynosić będzie od 400 do 600 kuszetek. Do dyspozycji będzie jeden wagon z możliwością transportu do dwóch osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z oświadczeniem RegioJet, powiadomienie nie zawiera wrażliwych informacji handlowych. Prezes UTK utajnił dane osoby wskazanej przez Przewoźnika do kontaktu.

W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 869/2014[i].

Stosownie do treści art. 3 ust. 4 rozporządzenia 869/2014: „Organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie dokonane przez wnioskodawcę, z wyjątkiem wszelkich informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia, i informuje o tym podmioty, o których mowa odpowiednio w art. 5 lub 10”.

W związku z przedstawieniem przez RegioJet wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy o transporcie kolejowym[ii] oraz rozporządzenia 869/2014, Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie międzynarodowej na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o badanie głównego celu lub równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg od daty publikacji powiadomienia na stronie internetowej organu regulacyjnego.

Zmiana rozkładu jazdy spowodowała, że na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego znalazły się wyłącznie po jednej stacji zatrzymania. Zmiany te miały bezpośrednie przełożenie na liczbę podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o przeprowadzenie badania głównego celu lub badania równowagi ekonomicznej. Z tego względu katalog podmiotów uprawnionych uległ stosownej modyfikacji.

[i] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE L 239 z 12 sierpnia 2014 r., s.1.), zwanego „rozporządzeniem 869/2014”.

[ii] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043), zwana „ustawą o transporcie kolejowym”.

 

Praha hl. n. – Przemyśl Gł.   Przemyśl Gł. – Praha hl. n.    
  km       km  
Praha hl. n.  0  - – 22:00   Przemyśl Gł. **) 0   - – 20:45
Pardubice hl. n. 104 22:59 – 23:00   Kraków Gł. **) 245 23:45 – 23:50
Zábřeh na Moravě  100 23:54 – 23:55   Czechowice-Dziedzice **) 85 01:25 – 01:30
Olomouc hl. n. 46 00:20 – 00:22   Bohumín 50 02:00 – 02:47
Hranice na Moravě 51 00:49 – 00:51   Ostrava hl. n. 8 02:54 – 02:56
Ostrava-Svinov 50 01:17 – 01:19   Ostrava-Svinov 5 03:02 – 03:04
Ostrava hl. n. 5 01:25 – 01:27   Hranice na Moravě 50 03:34 – 03:35
Bohumín 8 01:34 – 02:10   Olomouc hl. n. 51 03:59 – 04:01
Czechowice-Dziedzice *) 50 02:50 – 02:55   Zábřeh na Moravě 46 04:25 – 04:26
Kraków Gł. *) 85 04:50 – 04:55   Pardubice hl. n. 100 05:20 – 05:22
Przemyśl Gł. *)  245 07:55 – -   Praha hl. n. 104 06:42 – -
  744       744  
*) tylko do wyjścia       **) tylko do wejścia    
do góry