Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie RegioJet a. s. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Wien Hbf. – Przemyśl Główny – Wien Hbf.

06.08.2021

11 czerwca 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek RegioJet a.s.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Wien Hbf. – Przemyśl Główny – Wien Hbf.

Przewoźnik został wezwany do uzupełnienia braków o charakterze formalnym w celu umożliwienia organowi regulacyjnemu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

30 lipca 2021 r. Przewoźnik uzupełnił braki, a tym samym spełnił wymogi prawne niezbędne do opublikowania wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 12 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2026 r. RegioJet planuje realizować codziennie jeden kurs w obie strony przez cały roczny rozkład jazdy.

Zgodnie z wnioskiem RegioJet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pociąg dostępny będzie wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Dlatego w złożonym wniosku Przewoźnik oznaczył postoje na terenie Polski w kierunku stacji Przemyśl Główny jako „tylko do wysiadania”, natomiast w przeciwnym kierunku, tj. do stacji Wien Hbf. – jako „tylko do wsiadania”. Dotyczy to stacji: Czechowice-Dziedzice, Kraków Główny, Tarnów, Rzeszów Główny. W rezultacie pociąg będzie niedostępny w komunikacji krajowej.

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia RegioJet, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

a) każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;

c) każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

km ∑

|km|

stacja

przyjazd

odjazd

 

 

Wien Hbf.

 

21:07

92

92

Bratislava hl.st.

22:25

22:32

174

82

Břeclav

23:23

23:28

194

20

Hodonín

23:41

23:42

228

34

Staré Město u Uherského Hradiště

23:58

23:59

246

18

Otrokovice

00:09

00:11

274

28

Přerov

00:29

00:30

303

29

Hranice na Moravě

00:48

00:49

353

50

Ostrava-Svinov

01:13

01:15

358

5

Ostrava hl.n.

01:21

01:23

366

8

Bohumín

01:30

02:10

416

50

Czechowice-Dziedzice

02:50

02:55 ●

501

85

Kraków Główny

04:50

04:55 ●

579

78

Tarnów

05:54

05:55 ●

659

80

Rzeszów Główny

06:38

06:40 ●

746

87

Przemyśl Główny

07:50

 

 

● tylko do wysiadania

 

 

 

 

km ∑

|km|

stacja

przyjazd

odjazd

 

 

 

Przemyśl Główny

 

20:45

 

87

87

Rzeszów Główny

21:38

21:40 ○

 

167

80

Tarnów

22:24

22:26 ○

 

245

78

Kraków Główny

23:25

23:30 ○

 

330

85

Czechowice-Dziedzice

01:25

01:26 ○

 

380

50

Bohumín

01:56

02:26

 

388

8

Ostrava hl.n.

02:33

02:35

 

393

5

Ostrava-Svinov

02:41

02:43

 

443

50

Hranice na Moravě

03:06

03:07

 

472

29

Přerov

03:23

03:24

 

500

28

Otrokovice

03:39

03:40

 

518

18

Staré Město u Uherského Hradiště

03:51

03:52

 

552

34

Hodonín

04:09

04:10

 

572

20

Břeclav

04:22

04:24

 

654

82

Bratislava hl.st.

05:15

05:24

 

746

92

Wien Hbf.

07:00

 

 

○ tylko do wsiadania

 

 

[1] RegioJet a. s. z siedzibą w Brnie, (zwane dalej: „RegioJet” lub „Przewoźnikiem”)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32)

 

do góry