Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie RegioJet a. s. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Warszawa Wschodnia – Brenner-Brennero / Landeck-Zams – Warszawa Wschodnia

06.08.2021

10 czerwca 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek RegioJet a.s.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Warszawa Wschodnia – Brenner-Brennero / Landeck-Zams – Warszawa Wschodnia.

10 czerwca 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek RegioJet a.s.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Warszawa Wschodnia – Brenner-Brennero / Landeck-Zams – Warszawa Wschodnia.

Przewoźnik został wezwany do uzupełnienia braków o charakterze formalnym w celu umożliwienia organowi regulacyjnemu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie RegioJet została wezwana do przedstawienia wyjaśnień z uwagi na zidentyfikowane rozbieżności w powiadomieniach złożonych przez Przewoźnika do pozostałych organów regulacyjnych właściwych dla trasy proponowanej nowej usługi międzynarodowej.

30 lipca 2021 r. Przewoźnik uzupełnił braki, a tym samym spełnił wymogi prawne niezbędne do opublikowania wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.  RegioJet przedstawiła także wyjaśnienia odnośnie do wskazanych niespójności w powiadomieniach o zamiarze rozpoczęcia nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób od pierwszej połowy grudnia do drugiej połowy kwietnia w terminie od 12 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2026 r. RegioJet planuje realizować kursy trzy dni w tygodniu (wtorek, piątek i niedziela) w relacji Warszawa Wschodnia – Brenner-Brennero / Landeck-Zams oraz trzy dni w tygodniu (środa, sobota, poniedziałek) w relacji powrotnej.

Zgodnie z wnioskiem RegioJet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pociąg dostępny będzie wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Dlatego w złożonym wniosku Przewoźnik oznaczył wszystkie postoje na terenie Polski w kierunku stacji Brenner-Brennero – jako „tylko do wsiadania”, natomiast w przeciwnym kierunku, tj. do stacji Warszawa Wschodnia – jako „tylko do wysiadania”. Dotyczy to stacji: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Zawiercie, Sosnowiec Główny, Katowice, Tychy i Rybnik. W rezultacie pociąg będzie niedostępny w komunikacji krajowej. Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia RegioJet, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

 

[1] RegioJet a. s. z siedzibą w Brnie, (zwane dalej: „RegioJet” lub „Przewoźnikiem”)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32)

do góry