Nawigacja

Otwarty dostęp międzynarodowy

Przewoźnikom kolejowym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej przysługuje minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej wyłącznie w celu wykonywania:

  1. międzynarodowych przewozów osób;
  2. przewozów rzeczy.

W celu uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej zarządcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej konieczne jest uzyskanie od Prezesa UTK decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie międzynarodowej.

Niniejsza decyzja wydawana jest jeżeli:

  1. w wyniku przeprowadzonego badania, Prezes UTK określi, że głównym celem proponowanych nowych usług kolejowych jest przewóz pasażerów między stacjami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania;
  2. w wyniku przeprowadzonego badania, Prezes UTK określi, że proponowane nowe międzynarodowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania.

Decyzja uprawnia do dostępu do infrastruktury kolejowej zarządcy na danej trasie międzynarodowej, nie stanowi jednak gwarancji przydzielenia trasy pociągu. W celu skorzystania z tego uprawnienia konieczne jest złożenie do zarządcy wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej na trasie objętej decyzją Prezesa UTK oraz podpisanie umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu na trasie międzynarodowej jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.

do góry